česky  čs
english  en
Ekonomické aspekty ekologie (2383044)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:11.06.2003
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá významem ochrany ŽP a působením strojírenské výroby na ŽP. Pozornost je zaměřena na metodologii posuzování vlivu výrobních procesů a výrobků samotných na ŽP. Provádí se výpočet ekonomické kvantifikace škod na ŽP a propočty ekonomické efektivnosti ekologických investic.

Osnova
1.Ekologie jako věda, vývoj přístupů k ochraně životního prostředí
2.Globální ekologické problémy, negativní vlivy na ŽP
3.Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
4.Ekologie a strojírenství
5.Vliv dopravy na životní prostředí
6.Environmentální management (Normy řady ISO 14 000 a EMAS II)
7.Analýza životního cyklu výrobku (LCA - Life Cycle Analysis), Ekodesign, Čistší produkce
8.Environmentální náklady, Environmentální ukazatelé, Ekologické značky
9.Právní aspekty a statistiky v oblasti životního prostředí v ČR, stav ŽP v ČR, monitorování stavu ŽP
10.Kvantifikace škod způsobených znečišťováním životního prostřed
11.Ekonomická efektivnost ekologických investic
12.Nástroje pro ovlivňování ŽP
13.Ekonomika životního prostředí, Metody mimotržního oceňování
Osnova cvičení
1.Ekologie jako věda, vývoj přístupů k ochraně životního prostředí
2.Globální ekologické problémy, negativní vlivy na ŽP
3.Obnovitelné a neobnovitelné zdroje
4.Ekologie a strojírenství
5.Vliv dopravy na životní prostředí
6.Environmentální management (Normy řady ISO 14 000 a EMAS II)
7.Analýza životního cyklu výrobku (LCA - Life Cycle Analysis), Ekodesign, Čistší produkce
8.Environmentální náklady, Environmentální ukazatelé, Ekologické značky
9.Právní aspekty a statistiky v oblasti životního prostředí v ČR, stav ŽP v ČR, monitorování stavu ŽP
10.Kvantifikace škod způsobených znečišťováním životního prostřed
11.Ekonomická efektivnost ekologických investic
12.Nástroje pro ovlivňování ŽP
13.Ekonomika životního prostředí, Metody mimotržního oceňování
Literatura
Moldan, B. a kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, Karolinum, Praha1997
Zahradník, J.: Management podniku, ČVUT, Praha 2003
Knápek, J., Geuss, E.: Životní prostředí a ekonomika, VČVUT, 2000
Moldan, B.: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, Karolinum, 2006
Veber J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, 2006
Inovace výrobků a jejich systémů, Centrum inovací a rozvoje, 2004
Adamec,V.: Doprava, zdraví a životní prostředí, Grada Publishing, 2008
Kotovicová, J.: Čistší produkce, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003
Požadavky
zpracování semestrální práce na vybrané ekologické téma a jeho prezentace, zpracování zadaných úloh
Klíčová slova
Ekologie, ekologické investice, ekologičnost strojírenských výrobků, ekologizace strojírenské výroby, ochrana životní prostředí, environmentální management.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)