česky  čs
english  en
Oborový projekt - Řízení a plánování projektů (2383051)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:OPŘPPSchválen:29.03.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+2C+0L
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Aplikace zásad, metod a nástrojů projektového řízení významně zvyšuje efektivitu a úspěšnost realizace nejen inovačních aktivit v podnicích. S tím je také spojen rostoucí význam a rozsah aplikace projektového řízení v současné podnikové praxi. Proto osvojení si těchto přístupů představuje klíčovou dovednost budoucích inženýrů. Cílem předmětu je tedy formou přípravy realizace modelového projektu přiblížit studentům hlavní aspekty spojené s řízením podnikových projektů. Předmět je primárně zaměřen na technicko-organizační přípravu projektu, jeho finanční plánování a technicko-ekonomické zhodnocení jeho přínosů.
Osnova
Úvod do projektového řízení – pojem projekt a jeho charakteristické rysy
Proces a etapy přípravy projektového plánu
Definice projektového cíle a jeho dekompozice
Časové plánování projektu – síťový diagram, metoda CPM
Časové plánování projektu – Ganttův diagram
SW nástroje pro tvorbu Ganttových diagramů
Zdroje projektových činností a jejich oceňování
Plánování rozpočtu a odhad nákladů činností projektu
Tvorba projektového rozpočtu v MS Excel
Hodnocení přínosů investičních projektů – charakteristické rysy investičních projektů, vazba na strategii společnosti
Hodnocení přínosů investičních projektů – základní metody hodnocení investičních projektů a jejich aplikace
Obhajoba semestrálních prací a klasifikace
Literatura
KAVAN M.: Projektové řízení inovací, skripta ČVUT, ISBN 978-80-01036
ZRALÝ, Martin a kol. Management a ekonomika podniku – Sbírka úloh pro cvičení. 2. přeprac. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2014. ISBN 978-80- 01-05460- 4.
KAVAN M.: Marketing II, marketingové analýzy, SVŠES, 2005, ISBN 80-86744-00-0
ROSENAU, M. D.: Řízení projektů. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. Business books (Computer Press). ISBN 80-7226-218-1.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)