česky  čs
english  en
Inženýrská ekonomie (2383066)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:IESchválen:21.04.2020
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Anotace:Předmět inženýrská ekonomie je naučit posluchače teoriím chování ekonomických subjektů, shrnutých pod pojmy spotřebitelů a výrobců a jejich interakce na trhu. Je předpokladem pro pochopení širších souvislostí mezi ekonomickými kategoriemi, se kterými setkají jako manažeři podniků. Posluchači budou stručně poučeni o zákonitostech národního hospodářství a národohospodářských agregátech. Pochopí principy aplikovaných mikroekonomických zákonitostí v podnikových manažerských informacích a jejich prezentaci.
Vyučující
Ing. Jan Lhota Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jan Lhota Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jan Lhota Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Úvod do mikroekonomie, teorie spotřebitele
2. Teorie užitku, zobrazení užitku spotřebitele
3. Optimální situace spotřebitele, odvození poptávkové funkce
4. Cenová pružnost poptávky
5. Teorie nákladů
6. Teorie výnosů a zisku, maximalizace zisku, teorie produkce a chování výrobce
7. Produkční funkce
8. Vznik makroekonomie
9. Národohospodářské agregáty a jejich význam
10. Fungování národního hospodářství
11. Vznik systému národních účtů
12. Funkce bilančního informačního systému podniku
13. Prezentace manažerských informací
Osnova cvičení
1. Modely v ekonomice, proměnné modelu, rovnice modelu,
2. Funkce užitku, její vyjádření, vztah mezi celkovým a mezním užitkem
3. Optimalizace užitečnosti - rovnocenné metody výpočtu
4. Výpočet bodové pružnosti poptávkové funkce, matematické odvození poptávkové funkce
5. Linearní a nelineární nákladové modely a jejich optimalizace,analýza,zhodnocení
6. Produkční funkce a smysl výpočtů, prováděných s produkční funkcí
7. Kombinace nákladově-výnosových funkcí a jejich analýza
8. Maximalizace zisku a teorie výrobních faktorů
9. Modelování tržních situací nákladově - výnosovými modely
10. Zjišťování národohospodářských agregátů - základní výpočty
11. Význam bilancování pro ekonomii
12. Vznik první bilance -rozvahy a její manažerský význam
13. Vznik druhé bilance výsledovky - dvě formy bilanční rovnice
Literatura
Literatura základní:
SAMUELSON,P.A., NORDHAUS, W.D., Ekonomie, 19.vyd. Praha: Svoboda 2013, 715.s ISBN 978-80-205-0629-0.
MACÍK, K. Mikroekonomie. Vyd. 3., přeprac. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007, 202 s. ISBN 978-80-01-03806-2.
VYSUŠIL, J. Národní účty a meziodvětvové vztahy. Praha: Academia, 2002.128s ISBN 800-200-1010-6.
MRKOSOVÁ, Jitka. Účetnictví 202X: učebnice pro SŠ a VOŠ. Brno: Edika, 2020. Daně a účetnictví (Edika). ISBN 978-80-266-1514-9.
Literatura doporučená:
BLANK, Leland T. a Anthony J. TARQUIN. Engineering economy. Eighth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2017. ISBN 978-0-07-352343-9.
SLOMAN, John a Elizabeth JONES. Essential economics for business. Fourth edition. Harlow, England: Pearson, 2014. ISBN 978-1-292-00080-0
MOSS, David A. A concise guide to macroeconomics: what managers, executives, and students need to know. Second edition. Boston, Masschusetts: Harvard Business Review Press, [2014].
PERLOFF, Jeffrey M. Microeconomics. 8th edition. New York, NY: Pearson, [2018]. ISBN 978-0134519531.
AGRAWAL, Ajay, Joshua GANS a Avi GOLDFARB. Prediction machines: the simple economics of artificial intelligence. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, [2018]. ISBN 9781633695672.
PESCH, Heinrich Rupert J. EDERER. Ethics and the national economy. Norfolk, VA: IHS Press, 2004. ISBN 978-0971828650.
Požadavky
Ověření studijních výsledků: průběžné písemné práce, týmová práce - semestrální práce, docházka
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)