česky  čs
english  en
Modely riozhodování v teorii a praxi A. (238A175)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:MRTPASchválen:08.04.2015
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje posluchače s teoretickými základy rozhodování, včetně jeho analýzy v podmínkách nejistoty, zaměřuje se na principy podpory při rozhodování. Zabývá se jak analytickými postupy řešení problémů, tak numerickými metodami, včetně různých typů simulací. Požadovaným teoretickým základem jsou znalosti matematiky a statistiky na úrovni bakalářského stupně. Ve cvičeních a případových studiích používá aplikace z oblastí ekonomiky, řízení i výrobních procesů. Posluchač se seznámí s přehledem modelů základních rozhodovacích procesů a s možnostmi jejich aplikace. Náplní je charakteristika a metody vícekriteriální rozhodování, rozhodování za nejistoty a rizika a víceetapové rozhodování (rozhodovací stromy). Pozornost je věnována zobecnění modelů rozhodování vzhledem k počtu hodnotících hledisek, počtu účastníků rozhodování a charakteru konfliktu zájmu. Získané vědomosti je možné využívat a tvůrčím způsobem rozvíjet při zpracování bakalářské a diplomové práce, účastí na výzkumných nebo aplikačních projektech, případně v oborově specializovaných předmětech v návazném studiu všech oborů na fakultě strojní. Předmět seznamuje se základy teorie rozhodování, dále se zaměřuje na principy podpory rozhodování.
Osnova
1. Základní pojmy teorie rozhodování.
2. Vícekriteriální rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty, přehled metod.
3. Víceetapové rozhodovací procesy, rozhodovací stromy.
4. Aplikace závislostí veličin v rozhodování.
5. Skupinové rozhodování, expertní metody.
6. Metody aditivní, aspirační a lexikografická.
7. Teorie her.
8. Lineární modely rozhodování.
9. Modely konfliktních situací.
10. Antagonistické konflikty.
11. Neantagonistické konflikty.
12. Teorie společenského výběru.
13. Modelování vyjednávacího procesu.
Osnova cvičení
1. Vícekriteriální rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty.
2. Vícekriteriální rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty.
3. Vícekriteriální rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty.
4. Rozhodovací stromy.
5. Rozhodovací stromy.
6. Rozhodovací stromy.
7. Aplikace závislostí veličin v rozhodování.
8. Aplikace závislostí veličin v rozhodování.
9. Expertní metody.
10. Expertní metody.
11. Lineární modely rozhodování.
12. Modely konfliktních situací.
13. Modelování vyjednávacího procesu.
Literatura
1. FIALA, P., JABLONSKÝ, J., MAŇAS, M.: Vícekriteriální rozhodování. 1. vydání, VŠE, 1997, ISBN 80-7079-743-7
2. FIALA, P.: Skupinové rozhodování. 1. vydání, VŠE, 1997, ISBN 80-7079-044-X
3. FOTR, P., DĚDINA, J., HRŮZOVÁ, H.. Manažerské rozhodování. 1. vydání, EKOPRESS, 2000. ISBN 80-86119-20-3
Požadavky
Požadavky pro udělení zápočtu: Účast na povinných konzultacích, zpracování případových studií, zpracování a obhajoba semestrální práce.
Zkouška znalostí podle témat uvedených na přednáškách.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)