česky  čs
english  en
Technologie I. (K331067)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:09.07.2007
Valid until: ??Range:16B
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Slévárenské vlastnosti slitin. Tavení. Očkování. Modifikace. Lití. Tuhnutí odlitků. Výroba forem a jader. Tepelné zpracování odlitků. Plastická deformace. Rozdělení tvářecích pochodů. Polotovary: ohřev, dělení. Tváření za tepla a za studena. Tvářecí stroje. Svarové spoje. Svařitelnost. Základní způsoby svařování. Zkoušky svarů. Tepelné dělení. Pájení. Povrchové úpravy.
Structure
Obor SLÉVÁNÍ
- Tavitelnost, tekutost a zabíhavost slévárenských slitin
- Interakce tekutých kovů s formou a plyny
- Objemové změny při chladnutí a tuhnutí ocelí a litin
- Vznik sraženin, pnutí a deformací
- Vznik trhlin, prasklin a odmíšenin
- Rozdělení litin, CE, Sc,strukturní diagramy, faktory ovlivňující strukturu
- Litina s lupínkovým grafitem
- Tavení litin v kuplovně a v elektrických pecích, vsázka, metalurgie
- Očkování litin, kontrola natavené litiny
- Výroba temperované litiny, žíhací diagramy, vlastnosti
- Výroba litiny s kuličkovým grafitem
- Výroba speciálních litin (s červíkovým grafitem, tvrzení), použití
- Tavení oceli a odlitky v el. obloukové peci
- Tavení slitin Cu, Zn, Ni, Pb, Al a Mg
- Formovací směsi, složení, vlastnosti, rozdělení, způsoby vytvrzování
- Způsoby výroby forem a jader. Metoda spalitelného a vytavitelného modelu
- Konstrukce a výpočet vtokových soustav
- Tuhnutí odlitků, zásady nálitkování, stanovení velikosti nálitků
- Odstředivé, kokilové, tlakové, plynulé a vakuové lití
- Zásady konstrukce odlitků s ohledem na hospodárnost a potlačení vad
Obor TVÁŘENÍ
- Podstata a hlavní znaky tvářecích procesů
- Rozdělení tvářecích procesů a jejich názvosloví
- Příprava materiálu pro technologii tváření
- Ohřev materiálu před tvářením
- Technologie objemového tváření - pěchování
- Volné kování - způsoby, zařízení
- Zápustkové kování - tvářecí postupy, zařízení
- Kovací válce, příčné klínové válcování, rotační kování - princip, zařízení
- Protlačování - způsoby, technologické faktory
- Válcování - způsoby, zařízení, příklady
- Tažení drátů a tyčí
- Technologie plošného tváření, stříhání, ohýbání
- Tažení - princip, způsoby, zařízení
- Výpočty přetvárných sil pro základní technologie
- Lisování práškových kovů
- Zpracování reaktoplastů - lisování, vstřikování
- Zpracování termoplastů
- Příklady dalších technologií zpracování plastů - válcování, kování apod.
- Kompozity
Obor SVAŘOVÁNÍ
- Definice a rozdělení svařování, výhody a nedostatky svařování
- Základní pojmy u tavného svařování, názvy svarů, tvary svarových ploch, druhy - svarových spojů, jejich provedení
- Technologičnost svařovaných konstrukcí, definice, požadavky, příklady provedení svarových spojů
- Metalurgie svařování, popis jednotlivých fází svařovacího pochodu (včetně tepelného zpracování)
- Vliv plynů na jakost svarového kovu
- Svařitelnost materiálů, základní ustanovení - svařitelnost ocelí
- Plamenové svařování - princip, druhy plamenů, technika svařování
- Pájení - rozdělení pájení, fyzikální podstata a metalurgické reakce
- Elektrický svařovací oblouk - popis statické charakteristiky, přenos kovu, zdroje svařovacího proudu (charakteristika)
- Obloukové svařování ručně obalenou elektrodou
- Automatické svařování elektrickým obloukem pod tavidlem
- Obloukové svařování v ochranných atmosférách
- Elektrostruskové svařování
- Odporové svařování - princip, rozdělení a popis jednotlivých způsobů
- Speciální metody svařování - základní popis a členění
- Navařování - základní charakteristika, použití
- Řezání kyslíkem a ostatní způsoby tepelného dělení materiálů
- Pnutí a deformace při navařování - podstata
- Vliv technologických podmínek na svarová pnutí a deformace - opatření ke zmenšení pnutí a deformací
- Ověřování jakosti svarových spojů - účel, základní rozdělení do skupin a charakteristika jednotlivých metod
Obor INŽENÝRSTVÍ POVRCHŮ
- Koroze kovů - druhy, charakteristika působení
- Ochrana proti korozi
- Technologie povrchových úprav - rozdělení
- Způsoby předúprav povrch před PÚ
- Kovové povlaky -způsoby, zhotovení
- Nekovové anorganické povlaky
- Organické povlaky z nátěrových hmot
Literarture
Novotný, J. a kol.: Technologie I.
Šanovec, J. a kol.: Technologie I. - návody ke cvičení
Zeman, K.: Základy technologie I.
Herman, A.: Technologie I. - soubor otázek
Requirements
Základy technologie I
Keywords
strojírenská technologie tváření slévání svařování povrchové úpravy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)