Odlučování a pneumatická doprava odprašků (W16O002)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant: Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Teoretické základy odlučování tuhých příměsí z proudu plynu a praktické poznatky při volbě a dimenzování typu odlučovače.
Teoretické základy a výpočet pneumatické dopravy zrnitých materiálů potrubím a praktické poznatky při volbě a dimenzování typu dopravy.
Osnova
Vyjádření velikosti a zrnitosti částic. Omezování tuhých emisí. Základní pohybová rovnice částice. Gravitační, setrvačný, odstředivý a elektrický odlučovací princip. Difúze částic. Obecné vlastnosti odlučovačů. Celková a frakční odlučivost. Tlaková ztráta odlučovačů. Třídění odlučovačů a jejich základní charakteristiky.
Klasifikace a parametry systémů pneumatické dopravy. Základní veličiny. Rovnice tlakového spádu. Pohybová rovnice částice. Řešení základních případů pneumatické dopravy. Fázový diagram. Optimalizace průměru potrubí. Části pneumatické dopravy, podavače, žlaby, potrubí. Zdroje dopravního tlaku.


Literatura
Hemerka J.: Odlučování tuhých částic, Vydavatelství ČVUT, 2000

Klíčová slova
Zrnitost částic, principy odlučování, celková odlučivost, frakční odlučivost, vlastnosti odlučovačů, pneumatická doprava
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.6.2024, 3:50 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)