česky  čs
english  en
Přenos hybnosti, tepla a hmoty - speciální otázky teorie (W18T002)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60P+0C
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Základní rovnice transportních jevů. Přenos hybnosti. Jednorozměrné proudění. Dvourozměrné proudění. Inspekční analýza Navierových Stokesových rovnic. Přibližné metody řešení. Plouživé proudění. Ideální proudění. Proudění v mezní vrstvě. Integrální metody. Přenos tepla. Inspekční analýza Fourierovy Kirchhoffovy rovnice. Vedení tepla ve více proměnných. Konvektivní přenos tepla - Graetzovo řešení a Lévequeova aproximace. Přenos hmoty. Difúzní rovnice. Podobnost přenosu tepla a hmoty.
Teacher's
prof. Ing. František Rieger DrSc.
Letní 2018/2019
Structure
1. Exaktní řešení N.S.rovnice - jednosměrná proudění. Proudění ve štěrbině.
2. Proudění potrubím obdélníkového průřezu - rychlostní profil, průtok, součinitel třecí ztráty. Asymptotické vztahy.
3. Potrubí kruhového a eliptického průřezu. Vývoj proudění v potrubí.
4. Proudění newtonské kapaliny ve štěrbině s proměnlivou hloubkou a šířkou a mezi kotouči.
5. Stékání mocninové kapaliny ve filmu po svislé stěně - profil smykového napětí, rychlostní profil, průtok.
6. Rotační reometrie. Proudová funkce.
7. Plouživé obtékání koule - proudová funkce, rychlostní a tlakový profil, odporová síla.
8. Potenciální proudění. Potenciální obtékání válce - proudová funkce, rychlostní profil, tlakový profil.
9. Proudění v mezní vrstvě - exaktní řešení.
10. Proudění v mezní vrstvě - integrální rovnice a její řešení.
11. Vedení tepla žebry. Nestacionární vedení tepla v poloneomezeném prostoru.
12. Nestacionární vedení tepla -deska, válec.
13. Konvekce v trubce - Levequeovo řešení.
14. Teplotní mezní vrstva. Analogie mezi přenosem tepla a hmoty.
Structure of tutorial
Literarture
Šesták J., Rieger F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Skriptum ČVUT.
Šesták J., Rieger F.: Přenos hybnosti, tepla. Skriptum ČVUT.
Requirements
Keywords
Přenos hybnosti, přenos tepla, přenos hmoty.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)