Teoretický základ výrobních technologií (W34TZ001)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:21.01.2021
Platí do: ??Rozsah:5P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teoretický základ výrobních technologií z oblastí: slévání, tváření, svařování, povrchových úprav, obrábění.
• Termodynamické základy tavicího procesu, fyzikálně chemické jevy působící při procesu slévání v soustavě forma-kov
• Kinetika krystalizace a tuhnutí slévárenských slitin
• Fyzikální příčiny elastických i plastických deformací. Tenzory napětí, deformace a jejich využití pro tvářecí procesy Podmínky plasticity, modely zpevnění materiálu při tváření
• Teorie el. oblouku, termodynamické děje a využití různých druhů el. proudu pro svařování, rovnice vedení tepla a tepelná bilance. Způsoby regulace svařovacích parametrů, statické a dynamické charakteristiky svařovacích zdrojů
• Vznik Joulova odporového tepla a jeho využití pro svařovací proces, velikost a rozdělení elektrického odporu.
• Teorie koroze a jejich formy, význam a rozdíl potenciálů, základy elektrochemie
• Tvoření třísky, primární a sekundární plastická deformace při tvoření třísky. Tvoření nárůstku, integrita povrchu, zbytková napětí a zpevnění povrchu
• Vliv geometrie břitu na tyto jevy, síly, chvění a teploty při obrábění. Příčiny a formy opotřebení břitu, trvanlivost nástroje, obrobitelnost, řezivost a řezné prostředí.
• Krystalická stavba a klasifikace brousicích materiálů, stavba brousicích nástrojů, vázané, pružně uložené a volné abrazivo.
• Tvorba třísky a vytváření povrchu při broušení, hodnocení efektivnosti procesu broušení
• Podobnost jako základ modelování, systémová analýza, modelování struktury výrobního programu a výrobních systémů.
• Přiřazovací model, heuristické metody řešení matematických modelů, metoda větví a mezí, model hromadné obsluhy, shluková analýza.
Osnova
Literatura
• Holešovský, F.: Abrazivní metody dokončování povrchů: Metodická příručka. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2015. ISBN 978-80-86302-68-3
• Mádl, J.; Koutný, V.: Machinability of lead free copper alloys. Manufacturing Technology. 2015, 15(5), 870-875. ISSN 1213-2489.
• Vetiška, A.: Teoretické základy slévárenské technologie, SNTL, Praha, 1972
• Kuncipál, J. a kolektiv: Teorie svařování, SNTL + Alfa, Praha, 1986
• Němec, J. : Fyzikální a metalurgické základy obloukového svařování, SNTL, Praha, 1977
• Počta: Základy teorie tváření kovů, SNTL 1966
• Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT, 1999
• Marinescu, I.D. etc. Handbook Machining with Grinding Wheels. CRC Press, Boca Raton, 2007
• Mádl, J.: Teorie obrábění, ČVUT, Praha, 1996
• odkaz: Moodle ČVUT https://moodle-vyuka.cvut.cz
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.7.2024, 0:42 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)