česky  čs
english  en
Informační strategie a informační management (W38A004)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Informace jako významný zdroj konkurenceschopnosti a efektivnosti firmy v postindustriální společnosti. Současné trendy a problémy IS/IT. Informační strategie, její cíle, obsah a.metody. Přidaná hodnota, podnikatelská přesnost a reengineering procesů. Informační infrastruktura a nezbytnost jejího trvalého rozvoje. Životní cyklus IS/IT. Druhy informačních systémů. Orga-nizace a řízení zdrojů a hodnocení efektivnosti IS/IT.Lidský činitel v IS/IT. Případová studie informační strategie společnosti.
Osnova
Informace jako významný zdroj konkurenceschopnosti a efektivnosti firmy v postindustriální společnosti. Současné trendy a problémy IS/IT. Informační strategie, její cíle, obsah a.metody. Přidaná hodnota, podnikatelská přesnost a reengineering procesů. Informační infrastruktura a nezbytnost jejího trvalého rozvoje. Životní cyklus IS/IT. Druhy informačních systémů. Orga-nizace a řízení zdrojů a hodnocení efektivnosti IS/IT.Lidský činitel v IS/IT. Případová studie informační strategie společnosti.
Literatura
- Keřkovský M., Drdla M.: Strategické řízení firemních informací. C.H.Beck, 2003
- Laudon K., C., Laudon J., P.: Management Information Systems. Managing the digital firm. 7-th edition. Prantice-Hall, 2002
- Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001
- Molnár Z.: Automatizované informační systémy. ČVUT Praha, 2004
- Učeň a kol.: Metriky v informatice. Jak objektivně zjistit přínosy informačního systé-mu, Grada Publishing. 2001
- Vodáček L., Vodáčková O.: Teorie a praxe v informační společnosti. Management Press. 1999
- Voříšek J.: Strategické řízení IS a systémová integrace. Management Press, 2004
- Vodáček L., Rosický A.: Informační management, Mgt Press, 1997
Požadavky
Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Klíčová slova
informační management, informační strategie, informační společnost
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)