česky  čs
english  en
Metody rozhodovací analýzy (W38A006)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět studia je zaměřen na rozhodování vrcholových a středních manažerů při určo-vání cílů a strategií organizací. Také formo-vání a implementování marketingových plá-nů zahrnuje mnoho rozhodnutí. Součástí stu-dia je rovněž shromažďování a analyzování informací z tržního prostředí.
Osnova
Informační zdroje a informace na podporu rozhodování. Manažerská statistika. Prezen-tační metody dat. Vícekriteriální rozhodová-ní. Rozhodování v podmínkách neurčitosti. Prognózování: klouzavé průměry a časové řady, lineární a nelineární regrese. Řízení zásob. Projektový management. Simulace. Finanční rozhodování.
Literatura
Požadavky
Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Klíčová slova
Rozhodování, manažerská statistika, předpo-vídání, shromažďování informací, analýza informací, regrese, časové řady, interní in-formace, externí informace, tržní problémy,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)