česky  čs
english  en
Management lidských zdrojů (W38O004)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je pochopení přístupů a znalost metod potřebných pro práci s lidmi a rozvoj lidského potenciálu ve výrobních podnicích i poznání zákonitostí úspěšnosti, způsobů řízení týmové práce a osvojení adekvátních reakcí na určité chování jednotlivce a celé organizace. Předmět se zabývá chováním lidí ve výrobním proces
Osnova
Pojetí a činnosti managementu lidských zdrojů. Management a výběr lidských zdrojů. Hodno-cení výkonnosti. Metody a problémy hodnocení výkonnosti. Plánování lidských zdrojů. In-formační systémy lidských zdrojů. Pojetí motivace. Zájmy, postoje a potřeby. Hierarchie a motivační faktory. Metody odměňování. Pojetí a trendy personálního rozvoje. Personální plánování. Plánování a rozvoj kariéry. Vnitřní a vnější prostředí. Sociální podmínky. Perso-nální informační systémy. Řízení a vedení lidí.
Literatura
Rejf L., Kříž J. : Personální řízení. Skriptum ČVUT. Praha 1996
Milkovich,G.T., Bordeau,J.W: Řízení lidských zdrojů.Grada. Praha 1993
Armstrong,M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, a.s., Praha 2002
Drucker,P.F.: Efektivní vedoucí.Management Press, Praha 1992
Werther.W.B., Davis,K.: Lidský faktor a personální management. Praha 1992
Donnelly J.H.,Gibbon J.L.,Ivancevich J.M.: Management. GRADA, Praha 1997
Bartko D. : Moderní psychohygiena. Panorama. Praha 1980
Tyson S., Jackson T.: Organizační chování. GRADA. 1997
Kahle B., Stýblo J. : Praktická personalistika. Pragoeduca, Praha 1994
McKenna D.D., McHenry J.J. : Pozitivní manažerské taktiky.Grada Publishing. Praha 1996
Klíčová slova
Řízení lidských zdrojů, vnější a vnitřní podmínky organizace. Motivace. Hodnocení lidí. Or-ganizování lidí, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, motivace, odměňování pracovní-ků, taktiky, psychohygiena manažera.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)