česky  čs
english  en
Podniková a vnitropodniková ekonomika (W38O009)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen jak na ekonomiku z hlediska podniku jako celku, tak na hodnototvorné procesy probíhající uvnitř podniku v jeho jednotlivých útvarech a mezi těmito útvary. Útvary představují dílčí části podniku, a to nejčastěji střediska. Hodnototvornými procesy se rozumí jednak majetek a kapitál, které jsou předpokladem vzniku nových hodnot, jednak všechny aktivity které souvisejí se spotřebou výrobních faktorů za účelem vzniku produktů. Vnitro-podniková ekonomika se soustřeďuje se na řízení útvarů, výkonů a procesů. Vnitropodniková ekonomika tvoří ekonomický základ vnitropodnikového řízení. Je zde přímá návaznost na oblast kalkulace, řízení nákladů a vnitropodnikového účetnictví nákladů a výnosů.
Osnova
Cíle podniku - maximalizace zisku a tržní ceny akcií, maximalizace hodnoty podniku a sha-reholder value. Využití ukazatelů tržní přidané hodnoty (MVA - Market Value Added), eko-nomická přidaná hodnota (EVA - Economic value added), rentabilita aktiv (ROA - Return on Assets), rentabilita vlastního kapitálu (ROE - Return on Equity), rentabilita, resp. produk-tivita, investic (ROI Return on Investment), rentabilita celkového kapitálu (ROIC - Return on Invested Capital) a dalších, získaných z podnikových informačních systémů účetnictví, rozpočetnictví, kalkulace. Analýza vnitřního hospodaření, organizace vnitropodnikových útvarů, základní vazby mezi informačními systémy podniku. Náklady a výnosy ve vnitropodnikovém účetnictví, nákladová a zisková střediska. Integrace podnikových informačních soustav v oblasti nákladů - rozpočetnictví, předběžné kalkulace, účetnictví, výsledná kalkulace. Soustava ukazatelů produkce v podniku a vnitropodnikové sféře. Převodní vztahy mezi kalkulačním a druhovým členěním nákladů, útvarové a výkonové hledisko řízení, inverzní transformace nákladů, převodové matice. Vzájemné vztahy mezi vnitropodnikovými útvary a výkony. Podrobnější analýza nákladů s využitím strukturních modelů, fixní a variabilní náklady ve strukturním modelu. Analýza a plánování vnitropodnikové kooperace v plné nákladové struktuře. Strukturní modely a vnitřní předávací ceny, využití strukturních modelů pro kalkulaci nákladů na výrobky.
Literatura
1. Synek, M. a kol.: Podniková ekonomika, 4. přepracované vydání, C. H. Beck, Praha 2006.
2. Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C. H. Beck, 2004.
3. Král, B. a kol.: Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum Praha, 1997
4. Macík, K.: - Vysušil, J.: Vnitropodniková ekonomika, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003.
5. Macík, K.: Kalkulace nákladů - základ podnikového controllingu, Montanex a. s. Ostra- va, 1999.
6. Vysušil, J.: Vnitropodnikové hospodaření, Montanex Ostrava, 1998
Klíčová slova
Zisk, tržní cena, přidaná hodnota, rentabilita, zisk, tržní hodnota, účetnictví, vnitropodniková rozvaha, vnitropodniková výsledovka, rozpočetnictví, kalkulace, útvar, středisko, výkon, náklady, výnosy, oceňování vnitropodnikových zásob, polotovarů a meziproduktů. Hrubá produkce, přidaná hodnota, čistá výroba, duplicity produkčních ukazatelů, transformace ná-kladů, převodní matice, strukturní model.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)