česky  čs
english  en
Právní aspekty managementu (W38O010)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět má za cíl poskytnout studentům doktorského studia v oboru Řízení a ekonomika podniku základní přehled o problematice právních aspektů vrcholového managementu v nejvýznamnějších podnikatelských institucích. Pozornost se soustřeďuje zejména na management obchodních korporací, které patří k nejrozšířenějším podnikatelským formám.
Osnova
1.Systém podnikatelského práva v České republice po rekodifikaci soukromého práva.
2.Institucionální formy podnikání se zvláštním zřetelem na obchodní korporace a jejich formy.
3.Podnikatelská seskupení.
4.Obchodní vedení společnosti.
5.Správní řízení společnosti.
6.Corporate Governance.
7.Bussines judgemet rulle.
8.Wrongful trading.
9.Individuální a kolektivní statutární orgány a jejich působnost.
10.Podmínky výkonu funkce a překážky výkonu funkce statutárních orgánů.
11.Smlouva o výkonu funkce.
12..Základní exkurs do právní úpravy podnikání a obchodních společností v Evropské unii. Evropská společnost. Evropské hospodářské a zájmové sdružení. Evropská družstevní společnost.
Literatura
Bauer,J. -Klimeš,F.: Teorie managementu, Legislativa, principy, metody, skripta, ČVUT, 1998
Bělohlávek, A.J. et al: Komentář k zákonu o obchodních korporacích, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2013, ISBN 978-80-7380-451-0.
Eliáš,K.: Obchodní společnosti, Základní otázky, C.H. BECK/SEVT, Praha 1994.
Hodál,P.- Alexander, J.: Evropské právo obchodních společností, LINDE Praha, a.s., 2005.
Eliáš,K.: K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností, Právník, 1999, č. 4.
Havel, B.: Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací, Auditorium, Praha 2010.
Havel, B. a kol.: Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, SAGIT, A.S., 2012, ISBN 978-80-7208-923-9.
Klimeš, F.: Některé aspekty právního postavení a odpovědnosti vrcholového managementu obchodních společností, sborník z konference Soudobé trendy v jakosti řízení-XXXI, 2010, ISBN 978-80-7265-189-4.
Klimeš,F.: Corporate Governance v novém korporátním právu ČR, Obchodní právo, 2014, č.8.
Klírová, J.: Corporate governance, Správa a řízení obchodních společností, MANAGEMENT PRESS, 2001.
Malý, M., Theodor,M., Peklo,J.: Řízení a správa společnosti (Corporate governance), VŠE, Praha, 2002.
Rozehnal.A. et al: Obchodní právo, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2014, ISBN 978-80-7380-524-1.
Růčková,P. et al: Corporate governance v ČR, Profesional Publishing, Praha, 2008.
Záděra, F.: Povaha a obsah kriterií kladených na statutární orgán kapitálové obchodní společnosti, Právní fórum, 2012, č. 6.
Požadavky
Dobrá znalost právní úpravy a orientace v těchto problémových okruzích:
1.Pojmové vymezení a právní úprava podnikání v ČR .
2.Podnikatelé a jejich druhy.
3.Obchodní korporace, jejich formy a zakládání (včetně ES, EHZS a EDS).
4.Podnikatelská seskupení, zejména koncern.
5.Správní vedení obchodní korporace.
6.Podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu.
7.Překážky výkonu funkce statutárního orgánu.
8.Smlouva o výkonu funkce.
9.Odpovědnost vrcholového managementu v souvislosti s výkonem jeho funkce a další důsledky porušení požadavku loajality a péče řádného hospodáře.
10.Ručení statutárních orgánů v obchodních korporacích.
11.Obchodní vedení korporace.
Klíčová slova
Podnikání, podnikatelé, obchodní firma, obchodní společnost, management, Corporate Governance, statutární orgán, péče řádného hospodáře, ručení, konkurs, bezúhonnost, odpovědnost.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)