česky  čs
english  en
Makroekonomická teorie (W38T001)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Makroekonomická teorie umožňuje pochopit teoretické souvislosti současně s jejich empirickými a hospodářskými aplikacemi. Účelem předmětu je vysvětlit, jak současná makroekonomická teorie vede k pochopení důležitých ekonomických událostí. Pokrývá plný rozsah všech hlavních témat - tržní rovnováhu, hodnotu, cenu, mzdu, rozdělování důchodu, veřejný sektor, veřejnou volbu stejně tak jako peněžní trh a peněžní multiplikátor, proces tvorby peněz, hospodářské cykly, mezinárodní obchod i faktory, ovlivňující produkt v dlouhém časovém období. Zahrnuje i krátkodobé výkyvy, které utvářejí hospodářské cykly. Empirický materiál, číselné údaje a případové studie zde hrají významnou roli tím, že prezentují ekonomické jevy v jejich souvislostech. Zkoumané vztahy jsou nazírány s hlediska hlavních makroekonomických koncepcí. To umožňuje pochopit předpoklady, z nichž vychází různá národohospodářská opatření a jejich záměry.
Osnova
Hrubý domácí produkt a disponibilní důchod. Reálný, potenciální a nominální produkt. Důchod a výdaje. Peníze, úroky a důchod. Rovnováha na trzích statků a aktiv. Přizpůsobení směřující k rovnováze. Formalizace modelu IS-LM. Dlouhodobý růst a produktivita. Zdroje růstu reálného důchodu. Poptávka po penězích. Baumolův-Tobinův model. Kontrola růstu peněžních agregátů. Techniky monetární regulace. Pooleova analýza. Zprostředkující cíle a ukazatele. Monetární báze. Zaměření na nominální GDP.
Osnova cvičení
Konzultační forma
Literatura
Dormbusch, R., Fischer, S.: Makroekonomie, SPN, Praha 1994
Pačesová, H.: Makroekonomie II.díl, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006
Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika, C. H. Beck, Praha 2003
Požadavky
Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Klíčová slova
Hrubý domácí produkt, index spotřebitelských cen, deflátor, národní důchod, sklon k úsporám, sklon ke spotřebě, multiplikátory, inflace, míra nezaměstnanosti, strukturální a cyklický deficit, pružný měnový kurz, vestavěné stabilizátory, transfery, monetaristický případ, past likvidity, očekávání, zpožděné účinky rozhodování, rozpočtový přebytek a deficit.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)