česky  čs
english  en
Mikroekonomická teorie (W38T002)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Posláním předmětu je prohloubení znalostí v oblasti teorií chování ekonomických subjektů, shrnutých pod pojmy spotřebitelů a výrobců a jejich interakce na trhu. Je předpokladem pro pochopení širších souvislostí mezi ekonomickými kategoriemi na mikroekonomické úrovni. Výklad využívá matematický aparát běžný na technických universitách s prohloubením partií statistické analýzy a operačního výzkumu.
Osnova
Historický přehled vývoje ekonomických teorií. Teorie spotřebitele: teorie užitku, indife-renční křivky a mapy, výpočet optimální situace spotřebitele, vztah indiferenční křivky a poptávkové funkce, cenová pružnost poptávky. Teorie výrobce: náklady, výnosy a zisk a jejich funkční zobrazení, teorie výrobních faktorů, produkční funkce. Teorie tržní rovnováhy, tržní situace a jejich analýza - volná soutěž, monopol, oligopol, optimální situace výrobce. Pružnost mikroekonomických funkcí - nabídky, nákladů a produkce, optimalizace v čase a všeobecná rovnováha.
Osnova cvičení
Konzultační forma
Literatura
1.Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. A: Economics, 14. vydání. McGraw-Hill, Inc., New York 1992
2.Macík, K.: Mikroekonomie, ČVUT 2003, Praha
3.Henderson, J. M. - Quandt, R. E.: Microeconomic Theory - A Mathematical Approach, McGraw Hill Book Copany, New York 1971
4.Frank, R. H. - Bernake, B. S.: Ekonomie, GRADA Publishing, edice profesionál, Praha 2003
Požadavky
Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Klíčová slova
Mikroekonomie, užitek (utilita), kardinální míra, ordinální míra, mezní veličiny, indiferenční křivka, rozpočtové omezení, mezní míra substituce, statek, substitut, komplement, poptávka, důchod, náklady, výnosy, zisk, nabídka, výrobní faktor, produkční funkce, izokvanta, trh, volná soutěž, monopol, oligopol.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)