česky  čs
english  en
Teorie organizace a managementu (W38T003)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na vybrané aspekty teorie organizace a managementu. Doktorandi se seznámí a porozumí hlavním teoriím organizování a managementu a jejich využití v podnikové praxi. Předmět usnadňuje doktorandům nabytí všestranné a ucelené představy ve složitém, mnohostranném objektu vědeckého zkoumání, jakým je teorie organizace a teorie managementu. Pozornost se soustřeďuje na studium těch vědeckých idejí a koncepcí, které významně ovlivňují vývoj vědění a fungování či jednání podniku a působení manažerů v procesech řízení a zejména v rozhodovacích procesech. Porozumění těmto vědeckým koncepcím umožňuje i předvídání dalšího vývoje a metodické vybavení pro řešení výzkumných problémů.
Osnova
Management v 21. století. Metody plánování. Management změny. Teoretická východiska koncipování organizačních struktur. Odpovědnost představitelů statutárních orgánů a manažerů. Způsoby komunikace. Personální práce v podniku. Metody vedení lidí a motivace. Metody rozhodování za jistoty, rizika a neurčitosti. Projektové řízení. Management rizika.
Literatura
1. DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, 324 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2149-1.
2. DRUCKER, Peter Ferdinand. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002, 300 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-066-x.
3. KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002, xii, 172 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-578-x.
4. KIM, W a Renée MAUBORGNE. Strategie modrého oceánu: umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2005, 236 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-128-3.
5. MAGRETTA, Joan a Nan Dundes STONE. Co je to management: jaká je jeho úloha a proč je věcí každého z nás. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004, 206 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-106-2.
6. ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000, xiv, 344 s. Business books (Computer Press). ISBN 80-7226-218-1.
7. SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xi, 121 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-367-1.
8. SENGE, Peter M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007, 439 s. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-162-1.
9. VEBER, Jaromír. Management: základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 700 s. ISBN 80-7261-029-5.
10. VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 3., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2013, 359 s. ISBN 978-80-7261-232-1.
11. WEIHRICH, Heinz a Harold KOONTZ. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993, 659 s. ISBN 80-85605-45-7.
12. ŽÁČEK, Vladimír. Management podniku. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009, 204 s. ISBN 978-80-01-04370-7.
13. ŽÁČEK, Vladimír. Teorie managementu. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008, 208 s. ISBN 978-80-01-03963-2.
14. ŽÁČEK, Vladimír. Management: teorie, zásady, praxe. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014, 269 s. ISBN 978-80-01-05594-6.
15. ŽÁČEK, Vladimír. Rozhodování v managementu: teorie, příklady, řešení. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, 173 stran. ISBN 978-80-01-05804-6.
Požadavky
Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Ke zkoušce doktorand zpracuje semestrální práci na specifiky zadané téma.
Klíčová slova
Management, organizační struktury, vývoj organizačních struktur, členění organizačních struktur, rozvoj organizace, organizační kultura, životní cyklus organizace, manažeři, metody vedení lidí, teorie motivace, management lidských zdrojů v podniku, typologie rozhodování, metody rozhodování za jistoty, rizika a neurčitosti.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)