česky  čs
english  en
Numerické metody v mechanice, MKP (W11A003)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cíl a zaměření:
Cílem je vyložit variační principy a Ritzovu metodu jako východisko klasické metody
konečných prvků (MKP), základy MKP diskretizace Cauchyovského kontinua, tenkostěnných
a liniových těles, řešení dynamických a nelineárních úloh. Individuálně se s posluchačem
zabývat aspekty aplikace MKP při řešení specifického vybraného problému.
Základní témata:
Variační principy mechaniky poddajných těles, deformační varianta MKP, struktura dat v
MKP. Formulace skořepinových a nosníkových elementů, skořepinové a rámové konstrukce.
Vazbové rovnice, elementy se soustředěnými konstitutivními parametry. Řešení pohybových
rovnic v MKP včetně explicitní integrace pohybových rovnic a modální analýzy. Řešení
nelineárních úloh (podstata geometrické a fyzikální nelinearity v mechanice poddajných těles
a její zapracování do MKP, tečná matice tuhosti, Newton-Raphsonova přírůstková metoda,
kritická zatížení a ztráta stability). Kontaktní úlohy. Nelineární konstitutivní modely.
Structure
procedury, typu elementu, materiálového modelu, MKP programu. Kontinuální kontra strukturní modely. Kombinované
modely. Zatížení, okrajové podmínky. Statická kontra dynamická analýza. Nelinearity. Stabilita. Hroucení. Interpretace
a verifikace výsledků. Úlohy vedení tepla, zpracování stochastických zatížení MKP.
Literarture

Španiel,M. Horák, Z.: Úvod do metody konečných prvků. Skripta, ČVUT v Praze, 2011
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)