česky  čs
english  en
JADERNÉ SYSTÉMY A ZAŘÍZENÍ (W15OZ004)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:11.01.2021
Valid until: ??Range:65P+13C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
•Hlavní konstrukční charakteristiky reaktorů. Jaderná výrobna páry s tlakovodním reaktorem a jejich hlavní přednosti a nedostatky.
•Hlavní komponenty a systémy; parní generátory, hlavní cirkulační čerpadla a armatury.
•Pomocné systémy jaderných výroben páry, systém kontinuálního čištění a doplňování chladiva, ventilační systémy, transportně manipulační systémy, systémy zachycování a nakládání s radioaktivními odpady.
•Perspektivní typy energetických reaktorů a parogenerátorů.
•Pokročilé jaderně energetické bloky s menšími investičními náklady a s vyšší bezpečností. Jaderné energetické
systémy třetí a čtvrté generace.
•Palivový cyklus jaderné energetiky, produkce plutonia a jeho využití v rychlých množinových reaktorech.
Transmutační systémy.
•Ochranné a bezpečnostní systémy jaderné výrobny páry, systém havarijního napájení parních generátorům,
hermetické prostory s příslušenstvím, inherentní, pasivní a aktivní bezpečnost. Systémy odvodu zbytkového tepla – aktivní a pasivní, RVACS.
•Transportně technologická část jaderných energetických zařízení. – výměna, skladování a transport paliva.
•Celkové dispoziční řešení jaderných energetických zařízení – volba staveniště, hlavní funkční celky, celková
dispoziční koncepce, generální plán, hlediska pro situování jednotlivých objektů, vzájemné vazby objektů, obecné zásady architektonického řešení.
Structure
Literarture
•Klik, Daliba, Jaderná energetika, Skriptum, Vydavatelství ČVUT, 1995
•Knief, Nuclear Engineering, Taylor and Francis, 1992
•Bodansky, Nuclear Energy: Principles, Practices, and Prospects 2nd Edition, Springer 2007
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)