Vybrané statě z difúzních procesů (W18O004)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na operace a pochody s přenosem hmoty a s chemickými reakcemi. Vysvětluje základy přenosu hmoty i chování složitějších vícefázových, neizotermních systémů a zařízení, kde dochází i k chemickým a biochemickým reakcím. Předmět rozvíjí znalosti získané v základním studiu "Procesní a zpracovatelská technika? nebo vytváří základy operací s přenosem hmoty pro studenty jiných oborů, věnujících se např. energetice, automobilovému průmyslu, chlazení, ekologii, čistění odpadních vod a plynů, nanotechnologiím, materiálovém a medicinálnímu inženýrství a dalším oblastem. Podle zaměření disertace je sestaven studijní plán výběrem z dále uvedené osnovy.
Structure
1. Teoretické základy - definice koncentrací, toku hmoty, výpočet difúzních
koeficientů,základní bilanční rovnice, stacionární a nestacionární difúze,
turbulentní difúze,konvektivní přenos hmoty, přenos hmoty fázovým rozhraním.
2. Přenos hmoty s chemickou reakcí.
3. Přenos hmoty v heterogenních systémech.
4. Přenos hmoty ve vícesložkových systémech.
5. Simultánní přenos hmoty a tepla.
6. Separační procesy (destilace, absorpce, extrakce, vyluhování, adsorpce, membránové
procesy, rozpouštění, krystalizace, sušení).
7. Jedno a vícefázové chemické reaktory, spalování.
8. Bioreaktory.
9. Aplikace difúzních pochodů v chemickém, potravinářském, spotřebním průmyslu,
energetice, automobilovém průmyslu, chlazení, ekologii, nanotechnologiích a dalších
oblastech.
10. Návrh a výběr aparátů.
Literarture
Ditl, P.: Difúzně separační pochody, Skriptum ČVUT
Ditl, P.: Reaktory, Skriptum, ČVUT
Benítez, J.: Principles and Modern Applications of Mass Transfer Operations. 2nd ed. Wiley, 2009.
Theodore, L., Ricci, F.: Mass Transfer operations for the practicing engineer. Wiley, 2010.
Kister, H.Z., Distillation design. McGraw Hill, 1992.
Další zahraniční literatura je uvedena v CZ literatuře.
Keywords
Přenos hmoty, difúzně separační procesy, reaktory, bioreaktory.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 16.6.2024, 17:29 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)