česky  čs
english  en
KONSTRUKCE PROCESNÍCH A ZPRACOVATELSKÝCH ZAŘÍZENÍ (W18OZ002)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:KPZZApproved:26.01.2021
Valid until: ??Range:65P+13C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
•Procesní a zpracovatelské stroje a aparáty, tokové principy, obecný postup při návrhu zařízení.
•Metodika konstrukčního návrhu výměníku tepla a mechanicky míchané nádoby s přenosem tepla.
•Konstrukční materiály pro procesní a zpracovatelské stroje a aparáty.
•Technologie výroby procesních a zpracovatelských zařízení – svařování, tváření, obrábění.
•Obecné postupy dimenzování částí strojů a aparátů.
•Teoretický rozbor napjatosti strojů a aparátů v kritických konstrukčních uzlech.
•Pevnostních výpočty tlakových aparátů dle ČSN 69 0010 a EN 13 445.
•Zásady konstruování klíčových uzlů strojů a aparátů, technologičnost konstrukce.
•Teplotní dilatace v aparátech a potrubních systémech, teplotní napětí.
•Utěsňování nepohyblivých a pohyblivých součástí.
•Kmitání nepohyblivých a pohyblivých částí strojů a zařízení.
•Tlustostěnné nádoby – návrh, pevnostní výpočet, konstrukce.
•Koroze a protikorozní ochrana zařízení.
•Zkoušení a provozování strojů a aparátů, provozní zkušenosti a spolehlivost zařízení.
Structure
Literarture
•Jawad, M., R.Farr, J. Structural Analysis and Design of Process Equipment, Wiley-AIChE, 2018, ISBN 978-
111910283.
•ČSN EN 13445. Netopené tlakové nádoby. Praha: Český normalizační institut, 2016. / EN 13445. Unfired Pressure Vessels. European Commitee for Standardization, 2016.
•Moss D.: Pressure vessel design manual. Gulf Professional Publishing, 2004, ISBN 0-7506-7740-6
•Lukavský, J. et al.: Konstrukce výrobních zařízení. Praha: ČVUT, 1984.
•Jaššo, I. a Peciar, M: Konštrukcia výrobných zariadení, Bratislava: Vydavaťelstvo STU v Bratislave, 2000, ISBN 80- 227-1372-4.
•ČSN 69 0010. Tlakové nádoby stabilní. Praha: Český normalizační institut, 1993.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)