PŘENOS HYBNOSTI TEPLA A HMOTY – SPECIÁLNÍ OTÁZKY TEORIE (W18TZ001)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:PHTH-SPECSchválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P+0C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozšiřuje znalosti z přenosu hybnosti, tepla a hmoty zejména o pasáže založené na analytickém řešení parciálních diferenciálních rovnic, které nejsou probírány v základním studiu. Základní rovnice transportních jevů. Přenos hybnosti. Jednorozměrné proudění. Dvourozměrné proudění. Inspekční analýza Navierových-Stokesových rovnic. Přibližné metody řešení. Plouživé proudění. Ideální proudění. Proudění v mezní vrstvě. Integrální metody. Přenos tepla. Inspekční analýza Fourierovy Kirchhoffovy rovnice. Vedení tepla ve více proměnných. Konvektivní přenos tepla - Graetzovo řešení a Lévequeova aproximace. Přenos hmoty. Difúzní rovnice. Podobnost přenosu tepla a hmoty.
Vyučující
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Letní 2022/2023
Osnova
•Exaktní řešení N.-S.rovnice - jednosměrná proudění. Proudění ve štěrbině.
•Proudění potrubím obdélníkového průřezu - rychlostní profil, průtok, součinitel třecí ztráty. Asymptotické vztahy.
•Potrubí kruhového a eliptického průřezu. Vývoj proudění v potrubí.
•Proudění newtonské kapaliny ve štěrbině s proměnlivou hloubkou a šířkou a mezi kotouči.
•Stékání mocninové kapaliny ve filmu po svislé stěně - profil smykového napětí, rychlostní profil, průtok.
•Rotační a vytlačovací reometrie. Proudová funkce.
•Plouživé obtékání koule - proudová funkce, rychlostní a tlakový profil, odporová síla.
Potenciální proudění. Potenciální obtékání válce - proudová funkce, rychlostní profil, tlakový profil.
•Proudění v mezní vrstvě - exaktní řešení.
•Proudění v mezní vrstvě - integrální rovnice a její řešení.
•Vedení tepla žebry. Nestacionární vedení tepla v poloneomezeném prostoru.
•Nestacionární vedení tepla -deska, válec.
•Konvekce v trubce - Levequeovo řešení.
•Teplotní mezní vrstva. Analogie mezi přenosem tepla a hmoty.
Literatura
•Bird, R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N.: Transport Phenomena, John Wiley & Sons, Inc. 2007. 928 p. ISBN 978-0470115398
•Bird, R.B., Stewart, Lightfoot, E.N, Klingenberg, D.J: Introductory Transport Phenomena. John Wiley & Sons, Inc. 2015. 784 p. ISBN 978-1-118-77552-3
•Šesták, J. Rieger, F.: Přenos hybnosti tepla a hmoty. Skripta ČVUT.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 16:59 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)