česky  čs
english  en
Aplikovaná koherentní optika (W36OZ002)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:27.01.2021
Valid until: ??Range:52P+26C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Rozšíření znalostí v oblasti vlnové optiky s důrazem na aplikace v měřicích přístrojích, průmyslu a medicíně.
Structure
• Využití jevů polarizace, ohybu, rozptylu, dvojlomu a některých nelineárních jevů v metrologii.
• Principy různých typů laserů, oblasti jejich použití.
• Časová a prostorová koherence, vzájemná koherence zdrojů.
• Fourierova spektroskopie a Fourierova optika.
• Optika krystalů. Polarizace - Jonesův a Muellerův počet.
• Rayleighův rozptyl. Ramanova spektrometrie.
• Lasery – generace záření; vláknové, polovodičové, laditelné lasery. Generace druhé harmonické, Q-switch, Pockelsova cela. Metody další monochromatizace laserového záření.
Literarture
• P.Václavík: Technická optika II, skriptum ČVUT Praha, 1991
• Vrbová, M., Jelínková, H., Gavrilov, P.: Úvod do laserové techniky, Vydavatelství ČVUT, 1994
• K. Thyagarajan, A.K. Ghatak, Lasers - theory and applications
• B.E.A. Saleh, M.C. Teich, Fundamentals of Photonics
• Smith W. J.: Modern Optical Engineering, SPIE Press, 2008, ISBN-10: 0071476873
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)