česky  čs
english  en
Bilanční teorie (W38A001)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Bilanční teorie jako základní pojetí systému podvojného účetnictví, vedoucí k pochopení formální výstavby účetního systému. Seznámení s makro- a mikroekonomickou úrovní bilancování. Významné bilanční teorie. Místo bilančního systému v řízení podniku. Bilanční systém ex ante a ex post, návaznost na další informační systémy. Bilanční metoda jako obecný nástroj pro řízení podnikových a vnitropodnikových procesů, využívání bilančních veličin pro hodnocení účinnosti a rozlišování duplicitních a multiplicitních veličin v produkčních ukazatelích.
Structure
Historie bilanční teorie. Principy bilanční teorie. Klasifikace bilančních systémů. Význam a využití bilanční metody v účetní praxi a její výhody. Rozlišení informačních toků a jejich vliv na podobu bilančního systému. Odvození základních bilancí a jejich obsah. Fungování bilančního systému, klasifikace transakcí z hlediska jejich vlivu na majetek, hospodářský výsledek a cash-flow. Maticové zobrazení bilančních vztahů. Zabudování rozpočtů a kalkulací do bilančního systému. Oceňování v bilančním systému, problém statičnosti a dynamičnosti v bilančním systému. Teoretická pojetí bilančního systému z hlediska vnitropodnikových útvarů a výkonů. Věcný, prostorový a časový aspekt zobrazovaný bilanční metodou. Harmonizace účetnictví, její předpoklady a cíle. Koncepční rámec mezinárodních účetních standardů.
Literarture
Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví, světový koncept, Polygon 2003
Kovanicová, D. - Kovanic, P: Poklady skryté v účetnictví I, II, III, Polygon, 1997
Macík, K.: Účetnictví, Vydavatelství ČVUT 2003, Praha
Macík, K.: Účetnictví pro manažerskou praxi, Grada Publishing 2000, Praha
Vysušil, J.: Podvojné účetnictví po lžičkách, Profess 1993, Praha
Keywords
Bilancování, účetnictví, bilance, rozvaha, účet zisků a ztrát, výsledovka, cash-flow, podvojnost, souvztažnost, dlouhodobý majetek, krátkodobý majetek, vlastní kapitál, cizí kapitál, účtová osnova, účtový rozvrh, účet, deník, hlavní kniha, předvaha, inventura, inventarizace, účetní uzávěrka, účetní závěrka.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)