česky  čs
english  en
Finanční teorie (W38A003)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět se zabývá vybranými aspekty finanční teorie a finančního managementu. Studenti mají příležitost porozumět hlavním teoriím a koncepcím finančního řízení a jejich využití v rozhodovací praxi. Účelem předmětu je seznámit studenty s modely, metodami a nástroji potřebných pro pochopení funkce kapitálového trhu, oceňování cenných papírů a řízení finančních rizik. Podstatný důraz je kladen na techniky a metody řízení kapitálu, finančního plánování a prognózování, metody hodnocení investic a oceňování rizika.
Structure
Trhy cenných papírů. Charakteristika funkce a efektivita trhů cenných papírů. Teorie kapitálového trhu. Vztah rizika a míry výnosu cenných papírů. Řízení finančních rizik. Kalkulace nákladů kapitálu. Investiční analýzy. Řízení struktury kapitálu. Oceňování a analýza cenných papírů. Model oceňování kapitálových aktiv. Teorie portfolia. Teorie oceňování opcí, finanční deriváty, modely dividendové politiky, metody oceňování podniků, teorie arbitrárního oceňování, řízení portfolia cenných papírů a fúze a akvizice podniků.
Structure of tutorial
Konzultační forma
Literarture
Blaha, Z. Řízení rizika a finanční inženýrství. Management Press, 2005, ISBN 80-7261-113-5
Brealey R.A. - Myers,S.C. Teorie a praxe firemních financí. Victoria Publishing, Praha 1992
Cottle,S. - Murray,R.F.: Analýzy cenných papírů. Victoria Publishing, Praha 1994
Freiberg,F.: Finanční management. Skripta ČVUT, Praha 2007
Jílek, J. Finanční a komoditní deriváty. Grada, 2002, ISBN 80-247-0342-4
Jílek, J. Finanční rizika. Grada publishing, 2000, ISBN 80-7169-579-3
Kislingerová E. Manažerské finance. C. H. Beck, 2004, ISBN 80-7179-802-9
Máče, M. Finanční analýza investičních projektů. Grada, 2005, ISBN 80-247-1557-0
Musílek P. Trhy cenných papírů. Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-55-6
Requirements
Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.
Keywords
Kapitálový trh, riziko, oceňování, náklady kapitálu, struktura kapitálu, portfolio, cenné papíry, pracovní kapitál, finanční plánování, dividendy, opce, fúze, akvizice, deriváty.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)