Základy vědecké práce a využití informačních zdrojů (W38O016)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá problematikou vědecké práce, jejími metodami a charakteristikami se zvláštním důrazem na problematiku zkoumání tzv. měkkých systémů a s tím související kvalitativní výzkum. Východiskem pro každou vědeckou práci je vytvoření modelu zkoumané reality a formulace vědeckých hypotéz a jejich potvrzení či vyvrácení v rámci procesu vědeckého zkoumání. Neopominutelná je i potřeba etiky vědecké práce Vědecká práce je nemyslitelná bez využívání rozsáhlých informačních zdrojů pro vědu a výzkum a to jak knihovních dokumentů, tak i externích elektronických informačních zdrojů. Zvláštní pozornost je věnována řešení problematiky "stárnutí" informací a informační krizi (explozi) a také problematice vztahu informací a znalostí pro vytváření konkurenční výhody.
Osnova
Literatura
Easterby-Smith M. a kol.: Management Research. An Introduction. 2nd edition.SAGE Publications 2002
Cooper, D.R., Emory, C.W.: Business Research Methods. 5th ed. London, McGraw-Hill, 1995
Disman M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum Praha, 2002
Gill, J., Johnson, P.: Research Methods for Managers. London, Paul Chapman Ltd., 1998
Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Unitisk Praha, 1999
Kuhn T.: The structure of scientific revolution. University of Chicago Press, 1962
Maani K., Cavana R.: System Thinking and Modelling. Understanding Change and Komplexity. Perason Education New Zealand, 2000
Mišovič J.: V hlavní roli otázka. (průvodce přípravou otázek v sociologických a marketingových průzkumech). ALDIS Hradec Králové, 2001
Pavlica a kol.: Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Praha, Ekopress, 2000
Sannders M.: Research Methods for Business Students, Pearson Education, 2003
Vlček J.: Systémové inženýrství. ČVUT Praha 1999
Vymětal, J., Váchová, M.: Úvod do studia odborné literatury. Praha, ORAC 2000
Klíčová slova
metody logické a empirické, hypotéza, systémový přístup, modelování, metody a techniky sběru dat, etika vědecké práce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.7.2024, 21:49 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)