česky  čs
english  en
Konstruktivní geometrie (2011018)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:01.12.2010
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:1Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu je kladen důraz na osvojení si teoretického základu probírané problematiky. Navíc zde budou studenti seznámeni s důkazy geometrických principů konstrukčních postupů a se způsoby řešení úloh s obecným zadáním Předmět se zabývá analytickou geometrií v rovině a prostoru a konstruktivní geometrií v prostoru – křivkami, plochami a tělesy, jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy.
Vyučující
Ing. Martin Hanek Ph.D.
Zimní 2023/2024
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2023/2024
Mgr. Nikola Pajerová Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Martin Hanek Ph.D.
Zimní 2022/2023
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Martin Hanek Ph.D.
Zimní 2021/2022
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2021/2022
Mgr. Milana Kittlerová
Zimní 2021/2022
Osnova
• Analytická geometrie: kuželosečky, bod, přímka, rovina, polohové a metrické úlohy, kvadratické plochy.
• Promítací metody: vlastnosti promítání, Mongeovo promítání, kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, technická isomerie.
• Kinematická geometrie: určení pohybu, konstrukce trajektorií a obálek, pól pohybu, vratný pohyb, polodie, cyklické pohyby.
• Rotační plochy: definice, bod na ploše, tečná rovina v bodě tvořící křivky, normála v obecném bodě
• Rotační plochy: plochy dané meridiánem, konstrukce hlavního meridiánu, rotační kvadriky, anuloid, jednodílný hyperboloid
• Rotační plochy: řezy promítací rovinou, průniky (osy rovnoběžné a různoběžné), rozpad průniku.
• Šroubovice: určení, průsečíky s rovinou rovnoběžnou s osou nebo kolmou k ose.
• Šroubovice: konstrukce a vlastnosti tečen, parametrické rovnice.
• Šroubové plochy: definice, bod na ploše, tečná rovina v bodě tvořící křivky plochy, hlavní meridián.
• Šroubové plochy: čelní řez, šroubové plochy přímkové, cyklické.
• Obalové plochy: základní pojmy, charakteristika obalové plochy vzniklé elementárním pohybem kulové plochy a roviny.
• Obalové plochy: charakteristika obalové plochy vzniklé rotací rotační plochy, hlavní meridián obalové plochy.
• Rozvinutelné plochy: podmínky rozvinutí, rozvinutí kuželových a válcových ploch, přechodové plochy mezi lomenou čarou a křivkou, mezi dvěma křivkami a jejich rozvinutí.
Literatura
Kargerová, M., Mertl, P.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2005.
Květoňová, B., Hlavová, M., Javůrková, G.:
Cvičení z konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2008
Pro denní studium Praha.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)