česky  čs
english  en
Angličtina - bakalářská zkouška (2041061)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:ZBANApproved:02.03.2011
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B2
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Structure
Structure of tutorial
Gramatika: modalita, tvoření slov, souslednost časů
Odborná angličtina: interpretace grafů, zdroje energie, životní prostředí
Gramatika: vedlejší věty, předminulý čas
Konverzační okruhy: studium
Odborná část: vzdělávání, věda a výzkum
Literarture
D. Jirků: English Grammar Intermediate
J. Dvořáková, D. Jirků: English for Future Engineers
Interní materiály Ústavu jazyků
Requirements
Požadavky ke zkoušce:

https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12104/ZBAN-2041061/Bakal%c3%a1%c5%99sk%c3%a1%20zkou%c5%a1ka%20z%20AJ%20-%20po%c5%beadavky.doc
Keywords
čtení, mluvení, psaní, poslech
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/f83db70c/2022-09-26/03:08)