česky  čs
english  en
Němčina - bakalářská zkouška (2041062)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:ZBNESchválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B2
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Osnova
Zimní semestr:

Gramatika: postupné zopakování gramatiky.
Odborná němčina: životopis, žádost o místo, přijímací pohovor, matematika, materiály.

Letní semestr:
Gramatika: opakování
Ekologie, motory, doprava, vynálezy, materiály, ochranná opatření, počítače
Literatura
Myšková, Návratová: Němčina pro strojírenské obory
Dialog Beruf 2 Hueber
Interní materiál Ústavu jazyků
Požadavky
I. Písemná část zkoušky - kontrola zvládnutí gramatiky v předepsaném rozsahu - forma testu
II. Ústní část zkoušky -předpokladem je úspěšné zvládnutí písemné části:
Dovednost konverzační, četba a překlad textů, jejich redukce, otázky k tématu, gramaticko-lexikální transformace vět, odborný jazyk


Požadavky ke zkoušce:

https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12104/ZBNE-2041062/N%c4%9aM%c4%8cINA%202041062%20ZBNE.doc
Klíčová slova
čtení, mluvení, psaní, poslech
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)