česky  čs
english  en
Angličtina - magisterská zkouška (2041081)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:ZMANSchválen:28.04.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:1
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Osnova
Literatura
Angličtina pro věčné začátečníky, LEDA
Interní materiály - základní odborné výrazy
Požadavky
I. Písemná část zkoušky - kontrola zvládnutí gramatiky v předepsaném rozsahu - forma testu
II. Ústní část zkoušky -předpokladem je úspěšné zvládnutí písemné části:
Dovednost konverzační, četba a překlad textů, jejich redukce, otázky k tématu, gramaticko-lexikální transformace vět,

Požadavky ke zkoušce:

https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12104/ZMAN-2041081/Magistersk%c3%a1%20zkou%c5%a1ka%20z%20AJ%20-%20po%c5%beadavky.doc
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)