česky  čs
english  en
Němčina nižší střední (2046078)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:NNZSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Osnova
Gramatika :zvratná slovesa, sloveso werden, budoucí čas, zájmena welcher a was für ein, nepřímé otázky, pořádek slov ve větě hlavní a po větě vedlejší, přísudkové sloveso po číslovkách, stupňování přídavných jmen a příslovcí, skloňování přídavných jmen po zájmenech a číslovkách, zeměpisná přídavná jména, zpodstatnělá přídavná jména, préteritum a perfektum slabých sloves, souřadící spojky, vazby sloves, příčestí minulé v přívlastku, věty vztažné.
Konverzační okruhy: u lékaře, v lázních, nákupy, sport, pošta, návštěva Berlína, kultura.
Odborná němčina: struktura ČVUT, automobil.
Osnova cvičení
1. Úvodní hodina
2. 7. lekce
3 7. lekce
4. 8. lekce
5. 8. lekce
6. opakování, 1. test
7. 9. lekce
8. 9. lekce
9. 9. lekce
10. 10. lekce
11. 10. lekce
12. Opakování, 2. test
13. Zápočtová hodina
Literatura
Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem - lekce 7- 10
Interní materiál Ústavu jazyků
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů.
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev v následujících oblastech: nákupy, sport, pošta, cestování v SRN, kultura. Odborná terminologie: ČVUT, automobil.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)