Pružnost a pevnost II (2111103)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:PP2Schválen:29.04.2016
Platí do: ??Rozsah:3P+3C
Semestr:ZKredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vybrané partie technické mechaniky poddajných těles a mezních stavů, úvod do matematické teorie pružnosti. Důraz na porozumění pojmům a pochopení souvislostí mezi nimi (systematické odvozování základních vztahů, příklady řešené na cvičeních, praktická cvičení v laboratoři a s výpočetními programy). Předmět spolu s předchozím kursem Pružnost a pevnost II poskytuje posluchačům základ pro aplikaci v navazujícím magisterském studiu i v inženýrské praxi v oblastech dimenzování, posuzování mezních stavů, provádění numerických i experimentálních analýz napjatosti a deformací.
Vyučující
Ing. Karel Doubrava Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Zimní 2023/2024
Ing. Karel Vítek CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Karel Vítek CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Jan Řezníček CSc.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Miroslav Španiel CSc.
Zimní 2021/2022
Ing. Karel Vítek CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Řešení štíhlých křivých prutů a rámů: Odpřednášeno v kursu Pružnost a pevnost I, pouze cvičení.
• Základy porušení při časově proměnném zatížení (únava materiálu):
• Únava v kontextu dalších mezních stavů, Wohlerova (S-N) křivka, mez únavy, trvalá únavová pevnost, vliv středního napětí, fenomenologický popis koncentrace napětí, vliv velikosti, jakosti povrchu a vrubové citlivosti materiálu.
• Tenkostěnné rotačně symetrické membrány: Uložení a zatížení. Laplaceova rovnice rovnováhy.
• Rotačně symetrické silnostěnné válcové nádoby a rotující kotouče: Uložení a zatížení. Rovnice rovnováhy v posuvech, průběh napjatosti a deformace ve stěně.
• Pevnostní podmínka. Nalisované nádoby a kotouče.
• Tenké kruhové rotačně symetrické desky: Kirchhoffovy předpoklady. Zatížení, vnitřní měrné ohybové momenty, momentová rovnice rovnováhy a průběh složek napětí a deformace ve stěně. Průhyb.
• Vzpěr, kombinace tlaku a ohybu štíhlých tyčí: Pojem stability, kritická síla, Eulerovo řešení a oblast jeho platnosti. Tetmajerova aproximace. Rovnice rovnováhy pro kombinaci ohybu a tlaku. Přibližné metody.
• Základy prostorové napjatosti: Tenzor napětí a deformace, hlavní roviny a napětí. Pojem invariantu, výpočet hlavních napětí. Cauchyho vztahy mezi posuvem a deformací. Základní rovnice matematické teorie pružnosti.
• Volný krut prutů obecného průřezu: Předpoklady a odvození. Funkce napětí, její řešení a výpočet složek napjatosti a krouticího momentu. Smykové čáry, Stokesova věta. Tenkostěnné profily.
• Mezní stavy plastického hroucení: Elasticko-ideálně plastický materiál. Řešení prutových soustav, pojem plastického mechanismu a mezního stavu plastického hroucení (kolapsu). Plastické klouby a plastické mechanismy při krutu a ohybu. Mezní plastická síla, aplikace principu virtuálních prací na její stanovení. Nádoba v elasticko-plastickém stavu (informativně).
• Základy lineární lomové mechaniky: Tvárné a křehké lomy, Griffitzův a Irwingův přístup. (informativně).
Osnova cvičení
1) Křivé pruty: Staticky určité konstrukce
2) Křivé pruty: Staticky neurčité konstrukce
3) Křivé pruty a rámy
4) Silnostěnné nádoby: Dimensování
5) Silnostěnné nádoby: Kroužek na hřídeli. Rotující kotouče
6) Desky
7) Vzpěr prutů. Kombinace ohybu a vzpěru
8) Kombinace ohybu a vzpěru. Rozbor prostorové napjatosti a přetvoření
9) Krut prutů nekruhového průřezu
10) Základy teorie plasticity
11) Základy teorie plasticity: Elasto-plastický ohyb
12) Základy teorie plasticity: Silnostěnná trubka v plastickém stavu
13) Zápočet
Literatura
1. Michalec a kol.: Pružnost a pevnost I, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
2. Michalec a kol.: Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
3. Valenta a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006
Požadavky
Základní pojmy statiky
Základní znalosti pružnosti a pevnosti (viz PP I 2111001)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 17.7.2024, 15:18 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)