Teoretická mechanika tekutin (2121016)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozšiřuje poznatky získané v předmětu Mechanika tekutin Alfa, pozornost je věnována zejména vlastnostem tekutin, různým formám popisu dynamiky tekutin při nízkých i vysokých hodnotách Re, vlastnostem mezních vrsteva jejich stabilitě a vlastnostem vířivého proudění nestlačitelné tekutiny.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Vlastnosti tekutin. Viskozita a povrchové napětí. Reologie. Newtonův zákon.
• Nenewtonské tekutiny.
• Statika tekutin. Eulerova rovnice hydrostatiky. Potenciál vnějších sil. Tlaková pole za různých podmínek.
• Kinematika tekutin. Lagrangeova a Eulerova metoda. Rychlostní pole a jeho mapování.
• Základní rovnice dynamiky tekutin v integrálním a diferenciálním tvaru. Rovnice kontinuity.
• Navierovy-Stokesovy rovnice. Eulerovy rovnice, Bernoulliho rovnice. Gromekova-Lambova rovnice.
• Proudění vazkých nestlačitelných tekutin. Exaktní a přibližná řešení při malých Re. Plíživé proudění.
• Mezní vrstva a její případy. Prandtlovy rovnice.
• Laminární a turbulentní proudění.
• Přechod do turbulence. Stabilita. Ovlivnění přechodu.
• Vířivé proudění. Stokesova, Lagrangeova, Thomsonova veta. Helmholtzova věta. Biot-Savartův zákon.
• Osamělá vírová vlákna. Dvojice vláken. Vírové plochy.
• Metoda singularit. Teorie tenkého profilu. Panelová metoda.
Literatura
• Munson B. R., Young D. F., Okiishi T. H.: Fundamentals of Fluid Mechanics. Willey, New York
• Streeter V. L., Wylie E. B.: Fluid Mechanics.McGraw-Hill, New York
• Citavý J., Nožička J.: Proudění vazkých tekutin. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004, ISBN 80-1-03037-7
Klíčová slova
Hustota, viskozita, tlak nasycených par, povrchové napětí, hydrostatické síly na stěny,vztlak, rozložení tlaku v různých tekutinách,rychlostnípole, materiální derivace,zachování hmoty hybnosti a energie,potenciální proudění, vířivost,vztlak, odpor
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.5.2024, 10:14 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)