česky  čs
english  en
Mechanika tekutin - seminář (2126035)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:MTSApproved:12.06.2018
Valid until: ??Range:0P+3S
Semestr:ZCredits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je procvičit základními pojmy a zákony v oblasti hydrostatiky a dynamiky tekutin. Předmět je zaměřen především na získání základních dovedností a schopnost řešení praktických úloh. Rozčlenění výuky je shodné s předmětem Mechanika tekutin.
Structure
01. Hydrostatika. Pascalův zákon. Základní rovnice. Archimedův zákon. Absolutní a relativní rovnováha. Eulerova rovnice hydrostatiky a její integrace.
02. Síly na stěnu. Metody výpočtu. Určení působiště a směru.
03. Základní rovnice dynamiky tekutin - rovnice kontinuity a pohybové rovnice, rovnice energetická. Souvislost s pojmy probíranými v předmětu Termomechanika.
04. Proudění ideální tekutiny. Výtok z nádob. Výtok reálné tekutiny. Přepad. Průtok zatopeným otvorem.
05. Proudění ideální tekutiny trubicí. Základní rovnice. Proudění reálné tekutiny. Místní a třecí ztráty.
06. Nestacionární proudění v proudové trubici. Vodní ráz. Absolutní a relativní průtok.
07. Dynamické účinky proudící tekutiny. Propulsní síla. Průtok lopatkovým kolem. Eulerova čerpadlová a turbínová rovnice.
08. Laminární proudění, proudění v trubici kruhového průřezu. Analyticky řešitelné případy laminárního proudění. Turbulentní proudění. Charakteristiky turbulence. Proudění v trubici kruhového průřezu. Obtékání rovinné desky, vývoj mezní vrstvy. Odpor.
09. Obtékání těles. Vztlak a odpor. Odtržení proudu. Obtékání koule a válce. Obtékání leteckého profilu. Polára.
10. Základy teorie podobnosti. Rozměrová analýza. Podobnostní čísla a zákony.
11. Proudění stlačitelné tekutiny. Jedno rozměrové izoentropické proudění. Výtoková a maximální rychlost. Rychlost zvuku. Machovo číslo. Kritický stav. Hugeniotova věta.
12. Kolmá adiabatická rázová vlna. Proudění tryskami a difuzory. Proudění za nenávrhových podmínek. Aerodynamické ucpání.
Literarture
Nožička, J.: Mechanika tekutin. Česká republika - nakladatelství ČVUT, Praha 2007.
Pěta, M.: Mechanika tekutin - sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
Nožička, J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004
Keywords
mechanika telkutin
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)