česky  čs
english  en
Strojírenské konstruování I. (2132031)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:SK1Schválen:02.06.2017
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:1Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Umět se graficky vyjadřovat - v rozumných mezích (nutné pro všechny předměty VŠ) - základní komunikační prostředek strojařů. Trénovat prostorovou představivost.
Rozklad strojních součástí na základní geometrické tvary - analýza součástí. Sjednotí znalosti o tvorbě výkresové dokumentace (filosofie zobrazování a kótování popsané v rámci ISO GPS). Těžiště elementárních znalostí (výchozí základna) každého strojaře (sjednocení znalostí - gymnazistů a průmyslováků). Zobrazování a kótování geometricky různých součástí - stupňování složitosti a sledování funkce součásti.
Získání znalostí a dovedností potřebných pro navazující předměty SK2, SK3, SK4, ČMS1, ČMS2, KC a BP.
Vyučující
Ing. Karel Petr Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Marek Štádler
Zimní 2023/2024
Ing. Karel Petr Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Marek Štádler
Zimní 2022/2023
Ing. Karel Petr Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Marek Štádler
Zimní 2021/2022
Osnova
• Technické výkresy (typy, měřítka, formáty, druhy čar, skládání výkresů); základy technického zobrazování.
• Pravoúhlé promítání (ISO E, ISO A); počet a volba obrazů. Úvod do moderního konstruování v 21. století
• Technické zobrazování (řezy a průřezy; přerušování (zkracování) obrazů součástí; využití symetrie, kreslení náčrtů).
• Kótování (hlavní zásady kótování; kótovací, pomocné a odkazové čáry; zapisování kót; soustavy kót; udávání rozměrů na výkresech; kótování základních geometrických prvků; zobrazování a kótování normalizovaných prvků).
• Udávání přesnosti rozměru na výkrese. Zobrazování a kótování drážkování.
• Předepisování textury (drsnosti) povrchu na výkrese. Předepisování stavu hran na výkrese;
• Zobrazování a kótování pružin, ložisek a hřídelových těsnění. Normalizované polotovary. Značení materiálů.
• Nenormalizované polotovary. Výkresy odlitků, výkovků, svarků. Označování svarů.
• Zobrazování a kótování závitů, šroubů, matic a podložek. Šroubové spoje (zobrazování, kótování, značení, hledání v normách, funkce, …).
• Výkresy součástí a sestavení, návrhový výkres, technická zpráva, bibliografické citace. Normalizace technické dokumentace. Popisové pole.
• Vysvětlení základních montážních a demontážních principů používaných u strojních sestav. Praktické ukázky.
• Životní cyklus výrobku (fáze cyklu, definice …).
• Základní přístupy ke konstruování (metody, počítačová podpora…).

Osnova cvičení
1) Normalizované písmo
2) Náčrt a výkres rotační obráběné součásti
3) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.
4) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.
5) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.
6) Skica a výkres válcové tlačné pružiny. Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.
7) Skica a výkres válcové tlačné pružiny.
8) Skica a výkres obrobku vyrobeného z nenormalizovaného polotovaru (odlitek, výkovek).
9) Skica a výkres obrobku vyrobeného z nenormalizovaného polotovaru (odlitek, výkovek).
10) Skici pěti různých šroubových spojů.
11) Skici pěti různých šroubových spojů.
12) Skici pěti různých šroubových spojů.
13) Kontrola odevzdání všech úloh. Závěrečný test
Literatura
[1] Petr, K. STROJÍRENSKÉ KONSTRUOVÁNÍ - Tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem. Praha: ČVUT v Praze (skripta), 04/2023. ISBN 978-80-01-06715-4.
[2] Strojnické tabulky - Jiří Leinveber, Pavel Vávra - Vydavatelství: ALBRA
[3] Web: https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=2132031
Požadavky
- 2 tužky: (mikrotužka s tuhou tvrdosti HB; versatilka s tuhou tvrdosti B, nebo 2B).
- Pryž na gumování.
- Desky s chlopněmi.
- Znalosti středoškolské matematiky.
- Podrobněji viz http://seps.fs.cvut.cz/SK1
Klíčová slova
Normalizace, technické kreslení, zobrazování, kótování, MOODLE
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)