česky  čs
english  en
Elektrické stroje a pohony (2141503)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:26.05.2005
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+2L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy elektrických strojů, jejich principy, konstrukcí, vlastnostmi, řízením a aplikacemi v elektromechanických systémech. V úvodní části předmětu je prostor věnován tématům teoretického úvodu do problematiky – řešení třífázových obvodů a část o magnetických vlastnostech feromagnetických materiálů. V hlavní části předmětu jsou probírány transformátory, asynchronní stroje, stejnosměrné stroje, synchronní stroje a v menší míře speciální točivé stroje – reluktanční a krokové. Společně s tématikou nejpoužívanějších strojů (asynchronní a synchronní) jsou studenti seznámeni s principy jejich řízení, především frekvenčního. V závěru předmětu je zařazena stručná část pojednávající o energetických systémech. Cvičení jsou v tomto předmětu převážně laboratorní a jejich náplň má úzkou vazbu na přednášenou látku.
Osnova
• Třífázové střídavé obvody a jejich řešení symbolicko komplexní metodou
• Elektrické výkony v třífázových obvodech a jejich měření, kompenzace jalového výkonu
• Magnetické materiály a magnetické obvody
• Princip a konstrukce transformátoru, náhradní schéma
• Provozní stavy transformátorů, speciální konstrukce transformátorů
• Princip funkce a konstrukce asynchronních strojů
• Náhradní schéma a mechanická charakteristika asynchronního motoru
• Provozní stavy, rozběh a řízení asynchronních motorů, jednofázový asynchronní motor
• Princip funkce a konstrukce stejnosměrných strojů
• Vlastnosti a řízení stejnosměrných cize buzených strojů, pohony se sériovými komutátorovými motory
• Princip funkce, užití, konstrukce a vlastnosti synchronních strojů, specifika jejich využití v energetických a pohonných aplikacích
• Kontaktní řízení elektrických pohonů, pohony s reluktančními a krokovými motory
• Úvod do problematiky výroby a rozvodu elektrické energie
Osnova cvičení
1) Opakování bezpečnosti práce.Měření ve střídavých obvodech (SKM, Měření L 3 voltm.)

2+3) Měření LC a měření a výpočet fázorů v el. obvodě
/Měření 1 fázového výkonu, vč. neharmonických průběhů
4+5) Měření 3 fázového výkonu
/Magnetické obvody, charakteristika elmagnetu
6+7) Měření 1f. transformátoru, naprázdno, nakrátko, zatěžovací char.
/Asynch. motor, svorkovnice, statorový odpor. Měř.naprázdno a nakrátko.
8+9) Měření momentových char. asynchronního motoru.
/Měření frekvenčně řízeného as. motoru. 1f. motor as. a komutátorový
10+11) Napěťové řízení as. motoru. Soft starter. Stykač. automatika a progr. relé.
/Zatěžování DC. strojů - mech. char. cize buzeného a sériového motoru.
12+13) Regulační charakt. cize buz. DC motoru napájeného z pulzního měniče
/Měření na synchronním stroji. Naprázdno, nakrátko, fázování, zatěžování.

Literatura
Literatura: Uhlíř I. a kol.: Elektrické obvody a elektronika, skripta, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2006, ISBN 80-01-02466-0, 142s.

Požadavky
Vyvěšené požadavky ke zkoušce na moodle.cvut.cz
Klíčová slova
Fázor, elektrický výkon, magnetický obvod, transformátor, stejnosměrný stroj, asynchronní motor, synchronní stroj, generátor, krokový motor, elektrické přístroje, ochrany
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)