česky  čs
english  en
Elektrické obvody a elektronika (2141504)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:EOEApproved:11.05.2006
Valid until: ??Range:2P+0C+2L
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Absolvent získá základní znalosti v oblasti bezpečnosti práce na elektrických zařízeních v rozsahu §4 vyhlášky ČÚBP a ČBU č. 50/78 Sb.
Dále zvládne řešení elektrických lineárních obvodů napájených DC a AC zdroji v ustáleném stavu a řešení přechodových dějů v lineárních obvodech.
Seznámí se se základními elektronickými prvky a jejich použitím, principy analogových a číslicových elektronických obvodů.
Teacher's
doc. Ing. Jan Chyský CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Stanislava Papežová CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Jan Chyský CSc.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Jan Chyský CSc.
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Jaroslav Novák CSc.
Zimní 2020/2021
Structure
1. Úvod do předmětu. Vyhláška ČBU a ČUBP 50/78 Sb. a základní elektr. normy. El. rozvodné sítě. Provedení el. instalace, ochrany, jistící přístroje a jejich použití. Revize el. Zařízení (rozvody, spotřebiče).
2. El. prvky R, L, C, zdroje U, I, elektrochemické zdroje. Kirchhofovy zákony.
3. Metody řešení el. obvodů, speciální případ v ustáleném a přechodovém stavu.
4. Elektrická energie a elektrický výkon, střední, maximální a efektivní hodnota veličiny, výkony v lin. obvodech v harmonickém ustáleném stavu.
5. Polovodiče, PN přechod, diody, Usměrňovače.
6. Zenerova dioda, stabilizátor. Optoelektronické prvky. Ztráty a chlazení součástek.
7. Tranzistory, aplikace v lineárním režimu I.
8. Tranzistory, aplikace v lineárním režimu II.
9. Operační zesilovač ideální a reálný. Zapojení invertující, neinvertující, integrační, součtové, D/A a A/D převodníky.
10. Tranzistor ve spínacím režimu (negátor, převodník úrovní), elektrická reprezentace logických signálů. Kombinační obvody (NAND, NOR).
11. Sekvenční obvody, (SR, D, T, JK), časovač.
12. Programovatelné obvody (mikrořadič, hradlová pole, styk s prostředím).
13. Aplikace polovodičů ve výkonové elektronice (tranzistor, tyristor, triak).
14. Symbolicko-komplexní metoda v jednofázových obvodech.
Structure of tutorial
1.Školení bezpečnosti práce v laboratoři, rozdělení do skupin
2.Řešení ss.obvodů, zdroje, test BP
3.SKM, výpočet obvodů napájených harmonickým signálem
4.Ověření a charakteristiky jističů, měření impedance vypínací smyčky
5.Přechodové děje, osciloskop
6.Obvody napájené zdroji harmonického napětí.
7.Jednofázový fázový výkon, kompenzace účiníku
8.Diody. Usměrňovače
9.Zenerova dioda, stabilizátor. Spínaný zdroj
10.Měření charakteristik tranzistorů. Zesilovací stupeň
11.Tyristory, pulzní měnič
12.Operační zesilovač
13.Tranzistor ve spínacím režimu, časovací obvod
14.Ukázka použití mikropočítače, zápočet
Literarture
Uhlíř I. Elektrické obvody a elektronika, skriptum ČVUT, 2008,ISBN 978-80-01-03932-8
Requirements
A. Základy obecné elektrotechniky
1. Prvky elektrických obvodů, ideální rezistor, cívka a kondenzátor, ideální zdroj proudu a napětí. Fyzikální jednotky. Značené prvků v elektrotechnických a elektronických schématech, označovaní hodnot prvků zkráceným kódem.
2. Řešení ustáleného stavu lineárního el. obvodu napájeného zdroji stejnosměrného napětí a proudu s použitím Kirchhoffových rovnic v metodě smyčkových proudů a uzlových napětí. Teorémy o náhradním zdroji.
3. Řešení přechodového stavu lineárního el.obvodu, napájeného zdroji stejnosměrného napětí a proudu.
5. Obecná lineární zátěž na harmonickém zdroji napětí: Průběh okamžitých výkonů; střední výkon; činný a jalový proud; činný, jalový a zdánlivý výkon, účiník.
6. Střední a efektivní hodnota střídavé veličiny.
7. Třífázová sdružená symetrická soustava napětí, fázové, sdružené a síťové hodnoty, symetrická a nesymetrická zátěž ve hvězdě a trojúhelníku. Řešení metodou symbolicko-komplexní. Sestavení fázorového diagramu.
8. Výkony v třífázové soustavě, okamžitý výkon u symetrické zátěže, činný, jalový a zdánlivý výkon u symetrické a nesymetrické zátěže. Schémata zapojení pro měření jednofázových a třífázových výkonů, vyhodnocení měření.
9. Rezonance elektrického obvodu paralelní a sériová, kompenzace fázového posuvu.
10. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. (Rozsah jako u vstupního přezkoušení do laboratoří.)

B. Elektronické prvky a jejich základní aplikace:
11. Polovodičová dioda, princip, prahové napětí, VA charakteristika, mezní parametry. Chlazení polovodičových prvků.
12. Jednocestný, dvoucestný a můstkový usměrňovač s odporovou zátěží a sběracím kondensátorem, zapojení, průběhy napětí, dimenzování diod, a sběracího kondensátoru. Schéma zapojení a funkce spínaného zdroje pro PC.
13. Zenerova dioda, vlastnosti, VA charakteristika. Stabilizátor se Zenerovou diodou. Činitel stabilizace a výstupní odpor.
14. Tyristor, vlastnosti, VA charakteristika, řízený usměrňovač.
15. Bipolární a unipolární tranzistor, principy, charakteristiky, srovnání užitných vlastností.
16. Zesilovač s bipolárním a unipolárním tranzistorem. Zatěžovací přímka, dynamická převodní charakteristika. Nastavení pracovního. bodu, h- a y- parametry. Napěťové zesílení.
17. Tranzistor jako spínač. Spínání induktivní zátěže, ochrana tranzistoru.
18. Elektrická realizace dvoustavové log. veličiny, meze tolerancí stavů L a H pro vstup a výstup logického obvodu, šumová imunita, logický zisk.
19. Negátor, zapojení, funkce, převodní charakteristika, užití pro translaci napěťových a výkonových úrovní signálu.
20. Operační zesilovač, vlastnosti, proudový a napěťový ofset. Převodní charakteristika. Invertující, neinvertující, integrační zesilovač s OZ. Chyby přenosu.
21. Obvody TTL a MOS logiky, úrovně a jejich nastavení, vlastnosti, srovnání
22. Schéma, komponenty a funkce základní sestavy mikropočítače. Princip komunikace na sběrnicích.
Keywords
Řešení elektrických obvodů. Obvody napájené zdroji stejnosměrného a harmonického napětí. Přechodové stavy. Fázor. Třífázová soustava. Výkon. Rezonance. Úraz elektrickým proudem.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)