česky  čs
english  en
Projekt II. (2183026)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:PRO2Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+6C
Semestr:Credits:6
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Náplní předmětu je zpracování vstupní rešerše na dané téma, určené vedoucím projektu, provedení praktické výpočtové části rovněž dle pokynů vedoucího, shrnutí výsledků do semestrální práce a prezentace výsledků. Zadávané téma může být směřováno k budoucímu tématu diplomové práce. Student odevzdává semestrální práci k připomínkám a revizím vyučujícímu, úspěšné splnění předmětu je podmíněno schválením semestrální práce vyučujícím. Zadání semestrální práce respektuje úroveň znalostí studentů v rámci absolvovaných odborných předmětů.
Structure
Případová studie proveditelnosti technologické linky
1. Tvorba technologického schématu linky.
2. Bilancování linky – řešení bilance linky pomocí vybraných SW.
3. Ekonomické vyhodnocení projektu – stanovení toku hotovosti projektu, diskontování a vyhodnocení ekonomických parametrů (prostá doba návratnosti, ROI, NPV, IRR atp.).
4. Optimalizační výpočty z hlediska produkce a ekonomických parametrů.
5. Prezentace výsledků práce studentem.
Literarture
* Roušar, I.: Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, 2008
* Ulrich, G.D.: A guide to Chemical Engineering Process Design and Economics. New York: John Wiley & Sons, 1984
* Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E.: Plant Design and Economics for Chemical Engineers. New York: McGraw-Hill, 2003
* Dlouhý, T.: Výpočty kotlů a spalinových výměníků, Praha: ČVUT, 2007
* Ibler, Z., Karták, J: Energetika - technický průvodce

Další studijní literaturu doporučenou vedoucím projektu si studenti obstarávají samostatně k zadanému tématu, s využitím knihovny ČVUT a předplacených elektronických zdrojů knih a odborných časopisů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)