česky  čs
english  en
Nekovové materiály (2321073)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Přednášky pokrývají celou škálu nekovových strojírenských materiálů, největší podíl přednášek je věnován materiálům polymerním, které mají ve strojírenství nejširší uplatnění a objem jejich spotřeby výrazně převyšuje ostatní nekovové materiály. Důraz je kladen na vysvětlení a pochopení specifických pojmů v oblasti nekovových materiálů. Přednášky se dotýkají i normalizačních, ekologických a ekonomických aspektů vyplývajících z rozdílných vlastností
Vyučující
Ing. Zdeňka Jeníková Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Zdeňka Jeníková Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Zdeňka Jeníková Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Základy chemie polymerních materiálů
2. Aditiva do plastů a jejich funkce
3. Molekulární a nadmolekulární struktura polymerů
4. Tepelné vlastnosti polymerů
5. Fyzikální a chemické vlastnosti polymerů
6. Mechanické vlastnosti polymerů, teplotní a časové závislosti
7. Lomové chování polymerních materiálů
8. Degradační procesy v polymerních materiálech
9. Polymerní směsi a slitiny
10. Přehled konstrukčních plastů a specifické vlastnosti jednotlivých typů
11. Kompozitní materiály, matrice a výztuže
12. Technické pryže, struktura a vlastnosti
13. Konstrukční keramika, krystalová struktura a vlastnosti
14. Uhlíkové materiály, struktura a vlastnosti
Osnova cvičení
1. Identifikace plastů
2. Příprava vzorků pro experimentální měření
3. Stanovení tahových vlastností vzorků z nevyztužených a vyztužených plastů
4. Stanovení ohybových vlastností kompozitních materiálů
5. Měření hustoty vzorků z nekovových materiálů
6. Určení teplotně zabarvených charakteristik polymerních materiálů
7. Měření nasákavosti
8. Pozorování struktury polymerů
9. Vyhodnocování rychlosti růstu polymerních útvarů
10. Dimenzování trubek z plastů a výpočet velikosti přípustného namáhání vnitřním přetlakem
11. Sestrojení časové závislosti modulu pružnosti materiálů na bázi polymerů
12. Provedení a vyhodnocení zkoušky rázem v ohybu nevyztužených a vyztužených plastů
13. Diagnostika nehomogenit ve struktuře ve struktuře nekovových materiálů
14. Test
Literatura
[1] Meissner, Bohumil a Václav Zilvar. Fyzika polymerů: Struktura a vlastnosti polymerních materiálů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987.
[2] Macek, Karel a kol. Materiálové inženýrství: cvičení. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003.
[3] Agarwal, Bhagwan D. a Lawrence J. Broutman. Vláknové kompozity. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987. 294 s.
[4] Ehreinstein, Gottfried W. : Polymerní kompozitní materially, 1. vyd., Nakladatelství Scientia, Praha, 2009
Požadavky
100% účast na cvičení, odevzdaná semestrální práce, která zahrnuje a hodnotí všechna měření v průběhu semestru
Klíčová slova
polymer, plast, kompozit, keramika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)