česky  čs
english  en
Teorie a metodika slévání (2331008)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:8Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vlastnosti roztavených slitin. Krystalizace slévárenských slitin. Objemové změny při chladnutí a tuhnutí a jejich důsledky. Zásady nálitkování. Řízené tuhnutí odlitků. Interakce kovu s formou. Vady vznikající při smršťování. Litina s lupínkovým grafitem. Litina s kuličkovým grafitem. Temperovaná litina. Litina s červíkovitým grafitem. Litiny pro speciální užití. Metalurgie oceli. Metalurgie slitin hliníku, hořčíku a titanu. Slitiny mědi.
Osnova
1. Slévárenská výroba v České republice a ve světě
a. Vývojové trendy ve slévárenství
Slévárny a tržní hospodářství - kvalita odlitků, porovnání s tvářecí technologií
b. Výroba dle potřeb trhu, uspokojování potřeb zákazníka
c. Systematický přístup k řízení jakosti, ISO 9000
2. Vlastnosti slévárenských slitin
a. Tavitelnost, tekutost a zabíhavost
3. Vlastnosti slévárenských slitin
a. Rozpustnost plynů, vměstky, odměšování
b. Vypařování kovů, vzájemné působení forma a tavenina
4. Krystalizace slévárenských slitin
a. Krystalizace kovů
b. Homogenní a heterogenní nukleace, konstituční přechlazení
c. Krystalizace slitin Fe
5. Tuhnutí odlitků
a. Tuhnutí slévárenských slitin a postup tuhnutí odlitků
b. Příčný a podélný teplotní gradient
6. Důsledky objemových změn při tuhnutí a chladnutí - vady odlitků, nálitkování
a. Vznik staženin
b. Nálitkování - typy nálitků, stanovení velikosti a počtu nálitků
c. Pnutí v odlitcích
d. Vady odlitků vyvolané napětím
7. Konstrukce vtokových soustav
a. Řídící průřez
b. Typy vtokových soustav
c. Jednotlivé prvky, jejich tvar a význam
d. Způsoby výpočtu
8. Slévárenské slitiny železa - jejich metalurgie a tepelné zpracování
a. Litina s lupínkovým grafitem
b. Litina s kuličkovým grafitem
9. Slévárenské slitiny železa - jejich metalurgie a tepelné zpracování
a. Litina s červíkovitým grafitem
b. Temperovaná litina
c. Litiny pro speciální použití
d. Ocel na odlitky
10. Slévárenské slitiny hliníku
a. Kategorizace slitin hliníku podle ČSN a ČSN EN
b. Zásady tavení slitin hliníku
c. Rafinace, ošetření taveniny, odplynění
d. Siluminy - typy, očkování, modifikace, tepelné zpracování
e. Ostatní používané slitiny Al - použití, tepelné zpracování
11. Slévárenské slitiny hořčíku
a. Charakteristika, výskyt a vlastnosti hořčíku
b. Výroba kovového hořčíku a jeho spotřeba
c. Slitiny hořčíku
d. Metalurgické a technologické zásady pro slitiny hořčíku
e. Reakce slitin hořčíku s formovacími materiály
12. Slévárenské slitiny zinku a mědi
a. Historie, výskyt výroba
b. Slitiny zinku a způsoby odlévání
c. Slitiny mědi - druhy, zásady tavení
13. Slévárenské slitiny titanu, cínu, olova
a. Teploty, způsoby tavení a odlévání, použití
Osnova cvičení
1. Úvod do předmětu, seznámení s podmínkami zápočtu, opakování rovnovážného diagramu Fe - C, Fe - Fe3C
2. Křivky chladnutí, krystalizace litin; stanovení struktury a mechanických vlastností litiny v závislosti na chemickém složení
3. Výpočet vsázky pro tavbu LLG a LKG - pro kuplovnu a pro elektrickou indukční kelímkovou pec pro požadované chemické složení
4. Tavba LKG - vsázka dle výpočtu, odlití jednoduchých odlitků
5. Apretace odlitků, dělení, příprava vzorků, ukázka postupu přípravy metalografického výbrusu
6. Vyhodnocení metalografických výbrusů a zkouška v tahu vzorků odlitků z předchozí tavby, porovnání s teorií a s výpočty
7. Materiálové listy litin, vyhledávání, vyhodnocování struktury litin dle ČSN
8. Tavba slitin Al - očkování a modifikace, odlití do pískových forem a do kokil
9. Vyhodnocení metalografických výbrusů a zkouška v tahu vzorků odlitků z předchozí tavby, porovnání s teorií
10. Konstrukce vtokových soustav - ukázky v Technologické příručce
11. Videa - zvláštní způsoby výroby forem
12. Exkurse
13. Zápočty
Literatura
NĚMEC, M., BEDNÁŘ, B., STUNOVÁ, B.: Teorie slévání. České vysoké učení technické v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha : 2009. 218 s. ISBN 978-80-01-04395-0.
NĚMEC, M., PROVAZNÍK, J. Slévárenské slitiny neželezných kovů. Vydavatelství ČVUT, Praha : 2008. 137 s. ISBN 978-80-01-04116-1.
PLACHÝ, J.; NĚMEC, M.; BEDNÁŘ, B. Teorie slévání. Vydavatelství ČVUT, Praha : 2002. 164 s. ISBN 80-01-02471-7.
VOJTĚCH, D. Kovové materiály. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha : 2006. 185 s. ISBN 80-7080-600-1.
ROUČKA, J. Metalurgie litin. 1. vyd., Brno : PC-DIR Real, 1998. 166 s. ISBN 80-214-1263-1.
ROUČKA, J. Metalurgie neželezných slitin. Akademické nakladatelství CERM, Brno : 2004. 148 s. ISBN 80-214-2790-6.
MICHNA, Š., LUKAČ, I., OČENÁŠEK, V., KOŘENÝ, R., DRÁPALA, J., SCHNEIDER, H., MIŠKUFOVÁ, A. A KOL. Encyklopedie hliníku. Adin s.r.o., Prešov : 2005.
GEDEONOVÁ, Z, JELČ, I. Metalurgia liatin. HF TU v Košiciach, Košice : 2000. 288 s. ISBN 80-7099-516-5.
Požadavky
Základy technologie 1, Technologie 1

Účast na cvičeních (případná neúčast musí být řádně omluvena a doložena příslušným potvrzením).
100% účast na exkurzích.
Stať na zadané nebo vlastní téma v rozsahu min. 4 strany A4, odevzdání projektových referátů.
Klíčová slova
slévání, odlitek, slévárenské procesy, metalurgie, tavení, tuhnutí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)