česky  čs
english  en
Technologičnost konstrukcí (2331075)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:TEKSchválen:01.07.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty se vztahy mezi konstrukcí, dostupnou výrobní technikou a ekonomickými aspekty strojírenské výroby. Technologičnost konstrukce z hlediska lití, tváření, svařování a povrchových úprav. Zásady volby materiálu a polotovaru z hlediska způsobu výroby. Konstrukční úpravy dílů s ohledem na vývoj užívaných materiálů a technologií, snižování hmotnosti, zajišťování požadované jakosti a hospodárnosti výroby.
Vztahy mezi konstrukcí, výrobní technikou a ekonomickými aspekty. Konstrukce výrobků z hlediska lití, tváření, svařování, obrábění a montáže. Východiska při volbě materiálu a technologie. Konstrukční úpravy dílů s ohledem na jakost a výrobní možnosti. Využívání CNC techniky.
Vyučující
Ing. Bohumír Bednář CSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Bohumír Bednář CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
Osnova cvičení
1. Zadání semestrálních prací.
2. Návrh hodnotících kriterií.
3. Návrh možných konstrukčích řešení.
4. Návrh vhodných výrobních řešení.
5. Návrh vhodných materiálů.
6. Výběr několika vhodných variant řešení.
7. Náčrty navrhovaných výrobků
8. Pevnostní propočty
9. Návrhy technologických postupů
10. Úpravy konstrukce s ohledem na výrobu
11. Konzultace
12. Hodnocení návrhů s ohledem na zvolená kriteria
13. Konzultace
14. Prezentace výsledků - optimálního návrhu
Literatura
Bednář a kol.: Technologičnost konstrukce I. ČVUT, Praha, 2005. ISBN 80-01-03268-X
Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.: Technologičnost konstrukce.1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4.
Elektronické podklady na https://moodle.fs.cvut.cz (Ústav strojírenské technologie/ technologie svařování)
Klíčová slova
zásady konstrukce, slévání, tváření, svařování, programování CNC obráběcích strojů, technologičnost obrobků, CAD-CAM
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)