Pohony výrobních strojů - servomechanismy I. (2351121)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy zpracování spojitých a diskrétních signálů, frekvenční spektra, charakteristiky filtrů. Zapojení operačních zesilovačů, čítače a diferenční členy, AD a DA převodníky, demodulátory. Snímače zrychlení, rychlosti, polohy. Regulační elektromotory rotační i lineární (stejnosměrné, bezkartáčové).
Vyučující
Ing. Vojtěch Matyska Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jan Moravec Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jan Machyl Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jan Machyl Ph.D.
Letní 2017/2018
Osnova
Základy elektrotechniky, cívka, kondenzátor, rezistor, Kirchhoffovy zákony, Lencův zákon
Magnetické účinky elektrického pole, magnetická indukce, magnetická hystereze, Faradayovy zákony, magnetické vlastnosti látek
Principy polovodičových látek, vlastní, nevlastní vodivost, vlastnosti a charakteristiky polovodičových součástek, použití Zenerovy diody, spínací tranzistorové obvody, tranzistorový jev, usměrňovací obvody
Elektrické točivé stroje synchronní - asynchronní, principy, souvislosti mezi zástavbovými rozměry motorů a mechanickými vlastnostmi, matematický model DC motoru, motorové konstanty, oteplení motorů, druhy zatěžování motorů dle normy ČSN 35 0000, účinky odbuzování
Snímače používané v pohonech OS - absolutní, inkrementální, rotační, lineární, snímače polohy, rychlosti, zrychlení - principy
Teorie signálů, periodické, aperiodické, Laplaceova transformace, výkonové poměry periodických a aperiodických signálů, Parsevalův theoren, Heavisidova funkce, Diracův impuls (fyzikální význam)
Operační zesilovače, invertující, neinvertující, diferenční, vnitřní stavba OZ, zpětnovazební zapojení, zesílení, napěťové sledovače, integrátor, derivátor, kmitočtové závislosti výstupních signálů (filtry), přístrojové zesilovače
Převodníky A/D, D/A, vzorkování, perioda vzorkování, nejvýznamnější bit, kvantizační chyba, kvantizační šum, poměr odstup signál/šum, podvzorkování (aliasing), Shannonův teorén, chyby převodníků
Osnova cvičení
Řízené usměrňovače
Tranzistory
Řízení stejnosměrného motoru
Krokové motory
Zpětnovazební řízení DC motorů
Převodníky
Literatura
Souček,P.: Servomechanismy ve výrobních strojích
monografie, vydavatelství ČVUT 2004, ISBN 80-01-02902-6
Souček,P.: Elektrohydraulické servomechanismy, skriptum ČVUT 1992
Souček,P.: Pohony výrobních zařízení (servomechanismy), skriptum ČVUT 1997
Souček,P., Bubák,A.: Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů, skriptum ČVUT 2008,ISBN 978-80-01-04048-5

Příloha "Reg.pohony v posuvech NC strojů"
v časopisu MM Průmyslové spektrum, únor 2010, č.1,2, ISSN 1212-2572
Požadavky
Klíčová slova
motor, tranzistor, signál, převodník, operační zesilovač
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.9.2020, 22:39 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)