Optika (2361030)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:25.05.2005
Platí do: ??Rozsah:3P+1L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět podává důkladnější výklad principu zobrazení rovinnými a sférickými plochami na základě zákonů geometrické optiky. Věnuje se také monochromatickým i barevným vadám zobrazení a základním vizuálním přístrojům.
Osnova
1. Světlo jako elektromagnetické záření. Vlnoplochy a paprsky. Index lomu. Optická dráha. Polarizace.
2. Fermatův princip. Odraz a lom na rovinném rozhraní. Úplný vnitřní odraz. Planparalelní deska. Orientace obrazu.
3. Rovinné zrcadlo a soustavy zrcadel. Lámavé hranoly: typy, použití
4. Sklo korunové a flintové, disperze, Abbeovo číslo. Disperzní hranoly: typy, použití, poloha minimální odchylky.
5. Zobrazení sférickou plochou a soustavou sférických ploch. Zobrazovací rovnice, chod paprsků. Hlavní body a roviny. Ohnisková vzdálenost, lámavost optické plochy. Zvětšení.
6. Tenká a tlustá čočka: zobrazení, chod paprsků, typy. Chod paprsků graficky i početně. Soustavy tenkých čoček, ohnisko soustavy. Afokální předsádka.
7. Vady optických soustav: monochromatické, barevné. Korekce vad.
8. Brýle. Lupa: rozlišení, zvětšení, typy.
9. Mikroskop: optické schéma, základní charakteristiky. Stavba mikroskopu.
10. Projekce a záznam obrazu mikroskopem. Invertovaný a stereomikroskop.
11. Osvětlovací soustava mikroskopu. Abbéova teorie zobrazení.
12. Metody zvyšování kontrastu v mikroskopii.
13. Dalekohledy čočkové: Galileův, Keplerův. Zaostřovací mechanismy. Vzpřimovací soustavy.
Osnova cvičení
Příklady k přednášené látce.
Laboratorní úlohy: Měření lámavého úhlu hranolu, Měření indexu lomu a Abbéova čísla, Měření ohniskové vzdálenosti tlusté čočky, Měření rozlišovací schopnosti a demonstrace optických vad.
Literatura
Bumbálek, J.: Základy technické optiky. ČVUT, Praha, 1995
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.6.2024, 21:25 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)