Simulace v Matlabu (2375013)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:14.01.2020
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Jednoduchý fyzikální model systému 1. řádu a jeho převod do Matlabu a Simulinku. Fyzikální model mechanického systému, převod na diferenciální rovnice a jejich řešení v Matlabu. Sestavení modelu v prostředí Simulink, modelování dějů v Simulinku. Na příkladu zavěšení kola s pružinou a tlumičem ? demonstrace chování při přejezdu přes hrbol růz-ného tvaru ? zpomalovací prahy, železniční přejezd, zvlněná vozovka, dlažba, závislost na rychlosti. Kmitání soustav s jedním stupněm volnosti. Volné kmity. Vynucené kmity buzené harmonickou silou. Vynucené kmity soustav s jedním stupněm volnosti buzené rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Kmitání soustav se dvěma stupni volnosti, torzní kmitání. Jednoduché nelinearity v Matlabu a Simulinku.
Structure
* Basic Matlab
* Basic Matlab. File import, connection between Matlab and Simulink. Graphs.
* A simple physical model of the first order and its conversion into Matlab and Simulink.
* Physical model of a mechanical system, conversion to differential equations and their solutions in Matlab.
* Assembling the model in Simulink, modeling of processes in Simulink.
* The example of a wheel suspension with spring and damper, demonstration of behavior over the bumps, various-shaped speed bumps, railroad crossing, undulating roads, pavement, dependence on speed (three-week task).
* Oscillating systems with one degree of freedom. Free oscillations.
* Forced oscillations excited by a harmonic force. Forced vibrations of systems with one degree of freedom excited by rotating unbalanced mass.
* Kinematic excitation.
* Vibrations with two degrees of freedom, torsional vibration.
* Simple nonlinearities in Matlab and Simulink.
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 21.7.2024, 0:09 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)