česky  čs
english  en
Management výroby I. (2381133)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:MV1Approved:21.04.2020
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Kurz je projektově orientován na logické řešení konkrétních, návazných a typických výrobně manažerských úloh. Tomu odpovídá i způsob výuky v kurzu a podmínky jeho úspěšného zakončení. Kurz je zaměřen na převládající moderními filozofie a přístupy budování produktivního výrobního systému podniku. Předmět se věnuje správnému postupu tvorby výrobních strategií a výrobnímu plánování, založeného na prognózování, řízení neproduktivního kapitálu, vázaného ve výrobě, řízení zásob a agregátním rozvrhování.
Teacher's
doc. Ing. Michal Kavan CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Michal Kavan CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Michal Kavan CSc.
Zimní 2021/2022
Structure
1. Cíle, struktura a úkoly kurzu. Role výrobního manažera. Základní prvky podnikového systému řízení ve vazbě na výrobní management. Jeho cíl a současné trendy.
2. Charakteristika výroby, základní úkoly moderního výrobního managementu, tendence vývoje.
3. Podnikatelské řízení výrobních činností, moderní výrobní strategie
4. Technický rozvoj podniku, řízení změny ve výrobě.
5. Charakteristika produktivity a kapacitní rozvrhování výroby.
6. Uspořádání výrobního procesu (Facility Layout).
7. Vyvažování výrobního toku
8. Zásady výrobního systému Toyoty
9. Ekonomika v řízení výrobního systému
10. Technická příprava nové výroby, řízení inovací.
11. Projektování hladkého výrobního toku.
12. Rozvrhování výrobních procesů a procesní řízení.
13. Závěr, rekapitulace, shrnutí základních poznatků a diskuse k obsahu a přínosech kurzu.
Structure of tutorial
1. Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před cvičením a na cvičení. Tvorba týmů pro semestrální práci.
2. Výpočty provázející bod zvratu, vyrobit, či kooperovat.
3. Podnikatelské výpočty směřující k internacionalizaci výrobní strategie.
4. Seminář k implementacím Průmyslu 4.0.
5. Výpočty produktivity a kapacitních rozvrhů výroby.
6. Výpočty produktivního Uspořádání výrobního procesu (Facility Layout).
7. Výpočty vyvažování výrobního toku.
8. Výpočty kanbanů.
9. Ekonomické výpočty pro řízení výrobního systému.
10. Výpočty cenových kalkulací a technické přípravy nové výroby, inovací.
11. Příprava projektu hladkého výrobního toku.
12. Výpočty při mapování toku hodnot VSM.
13. Závěr, rekapitulace, shrnutí základních poznatků a diskuse k obsahu a přínosech kurzu.
Literarture
Kavan, M.: Výrobní management I., vydavatelství ČVUT 1999, ISBN 80-01-02068-1.
Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0199-5.
Kavan M.: Výrobní management, skripta ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03445-3.
Henk Zijm, Matthias Klumpp, Alberto Regattieri, Sunderesh Heragu: Operations, Logistics and Supply Chain Management, Springer 2019, 978-3-319-92446-5, 978-3-319-92447-2.
Requirements
Požadované předběžné znalosti: Absolvování kurzu: Management a ekonomika podniku.
Požadavky na studenty:
Zpracování všech zadaných úloh, jejich prezentace a obhájení řešení.
Zpracování semestrální práce.
Získání alespoň 50% z průběžných testů.
Předepsaná docházka na kurz.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)