česky  čs
english  en
Management výroby II. (2382072)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:MV2Schválen:21.04.2020
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Kurz navazuje na předchozí kurz Výrobní managemnet-I a dál rozvíjí předchozí získané znalosti. Tomu odpovídá i způsob výuky v kurzu a podmínky jeho úspěšného zakončení. Kurz je zaměřen na převládající moderními filozofie a přístupy budování produktivního výrobního systému podniku. Předmět se věnuje správnému postupu tvorby výrobních strategií a výrobnímu plánování, založeného na eliminaci všech druhů plýtvání.
Vyučující
doc. Ing. Michal Kavan CSc.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Michal Kavan CSc.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Michal Kavan CSc.
Letní 2020/2021
Osnova
1. Cíle, struktura a úkoly kurzu. Změny výrobních systémů pod vlivem globalizace. Mění se role výrobního manažera.
2. Rozhodování výrobních manažerů a plánování internacionalizace.
3. Řízení dodavatelských řetězců.
4. Základy řízení zásob, metoda EOQ.
5. Způsoby stanovení okamžiku objednávání ROP.
6. Metody řízení zásob, vhodné pro maloobchod FOI.
7. Projektování výrobních linek (Line Balancing).
8. Projektování efektivní práce, úkolování (Job design).
9. Schémata pořadí pracovních operací (Flow process chart).
10. Metodika norem elementárních časů (Standard Elemental Times).
11. Základy řízení výrobní jakosti TQM.
12. Řízení projektů průmyslového inženýrství.
13. Závěr, rekapitulace hlavního poselství kurzu, shrnutí základních poznatků a debata o obsahu a přínosech kurzu.
Osnova cvičení
1. Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před cvičením a na cvičení. Tvorba týmů pro semestrální práci.
2. Výpočty rozhodovacích modelů.
3. Výpočty pro řízení dodavatelských řetězců.
4. Výpočty objednávaného množství, metoda EOQ.
5. Výpočty pro stanovení okamžiku objednávání ROP.
6. Výpočty řízení zásob, vhodné pro maloobchod FOI.
7. Navrhování výrobních linek (Line Balancing).
8. Projektování efektivní práce, úkolování (Job design).
9. Projektování schémat pořadí pracovních operací (Flow process chart).
10. Výpočty norem elementárních časů (Standard Elemental Times).
11. Metody statistické analýzy v řízení výrobní jakosti TQM.
12. Aplikace metod pro řízení projektů průmyslového inženýrství.
13. Závěr, rekapitulace hlavního poselství kurzu, shrnutí základních poznatků a debata o obsahu a přínosech kurzu.
Literatura
Kavan, M.: Výrobní management II., vydavatelství ČVUT 1999, ISBN 80-01-02067-3.
Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0199-5.
Kavan M.: Výrobní management, skripta ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03445-3.
Henk Zijm, Matthias Klumpp, Alberto Regattieri, Sunderesh Heragu: Operations, Logistics and Supply Chain Management, Springer 2019, 978-3-319-92446-5, 978-3-319-92447-2.
Požadavky
Požadované předběžné znalosti: Absolvování kurzu: Výrobní management-I.
Požadavky na studenty:
Zpracování všech zadaných úloh, jejich prezentace a obhájení řešení.
Zpracování semestrální práce.
Získání alespoň 50% z průběžných testů.
Předepsaná docházka na kurz.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)