česky  čs
english  en
Projekt II – Projekt průmyslového inženýrství (2382980)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:PRO2Approved:21.04.2020
Valid until: ??Range:13P+52C
Semestr:Credits:5
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Projekt II je multidisciplinárním předmětem, který má dvě základní poslání. Jednak propojovat dílčí znalosti získané v předchozích předmětech studia (zejména výrobní management; počítačové modelování a simulace; nákladový a finanční controlling; statistika). Jednak umožnit studentům pod vedením pedagoga aplikaci získaných znalostí a samostatnou tvůrčí činnost rozsáhlejšího charakteru v rámci řešení komplexních problémů z podnikové praxe. Hlavním úkolem studentských týmů je analyzovat vybraný komplexní problém z oblasti výrobního managementu, navrhnout jeho řešení a toto řešení vyhodnotit po technicko-manažersko-ekonomické stránce. Rámcově se jedná např. o řešení dopadů moderních výrobních technologií na výrobní systémy, analýzy a optimalizace výrobních a logistických systémů a procesů, ergonomické analýzy a optimalizace, zavádění metod a principů štíhlé výroby, ergonomické analýzy a optimalizace atp. Student si tak z předmětu odnáší zejména praktický pohled na aplikaci teoretických poznatků a principů, vyzkoušení si práce v kolektivu a získání prezentačních dovedností. Projekt je řešen po dílčích milnících, do kterých jsou sdruženy jednotlivé úkoly.
Teacher's
Ing. Pavel Scholz
Zimní 2023/2024
Ing. Pavel Scholz
Zimní 2022/2023
Ing. Pavel Scholz
Zimní 2021/2022
Structure
1.-7. Úvod k jednotlivým milníkům - viz osnova cvičení.
Structure of tutorial
1. "Milník I (1. týden):
- Úvod do předmětu, cíle předmětu, představení předchozích řešených projektů a sestavení řešitelských týmů
- Představení a přidělení jednotlivých komplexních problémů z praxe z oblasti výrobního managementu"
2.-3. "Milník II (2. – 3. týden)
- Seznámení se s řešenou problematikou, rešerše a vyhledání informací, zopakování znalostí z dosavadního studia
- Definice problému, popis cílů a úkolů, výběr vhodného způsobu řešení, sestavení harmonogramu řešení"
4.-8. "Milník III (4. – 8. týden)
- Sběr a analýza vstupních dat, v případě potřeby tvorba počítačového modelu a realizace dalších náležitostí
- Komplexní analýza řešeného problému"
9.-12. "Milník IV (9. – 12. týden)
- Návrh možných řešení problému, jejich vyhodnocení a výběr nejvhodnějšího
- Implementace vybraného řešení"
13. "Milník V (13. týden)
- Dokončení průběžně zpracovávané zprávy projektu, prezentace a obhajoba řešení"
Literarture
Hlavní studijní materiály:
BADIRU, Adedeji Bodunde a Olufemi Abayomi OMITAOMU. Handbook of industrial engineering equations, formulas, and calculations. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, ©2011. xxxii, [411] p. ISBN 978-1-4200-7627-1.
LAW, Averill M. Simulation modeling and analysis. Fifth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2015. xviii, 776 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh. McGraw-Hill international editions. ISBN 978-1-259-25438-3.
KAVAN, Michal. Výrobní a provozní management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 424 s. Expert. ISBN 80-247-0199-5.
CHUNDELA, Lubor. Ergonomie. 3. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. 173 s. ISBN 978-80-01-05173-3.
Doporučené studijní materiály:
ZELENKA, Antonín. Projektování výrobních systémů. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995. 365 s. ISBN 80-01-01302-2.
ZELENKA, Antonín, VOLF, Luděk a POSKOČILOVÁ, Antonie. Projektování výrobních systémů: návody na cvičení. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. 150 s. ISBN 978-80-01-04394-3.
SALVENDY, Gavriel. Handbook of human factors and ergonomics. 4th ed. Hoboken: Wiley, ©2012. xx, 1732 p. ISBN 978-0-470-52838-9.
STANTON, Neville et al. Handbook of human factors and ergonomics methods. Boca Raton: CRC Press, ©2005. 664 p. ISBN 0415287006.
WILSON, Lonnie. How to implement lean manufacturing. New York: McGraw-Hill, ©2010. xv, 316 p. ISBN 978-0-07-162507-4.
Requirements
Požadované předběžné znalosti: Management výroby 1; Management výroby 2; Inženýrská statistika; Nákladový a finanční controlling; Počítačové modelování a simulace ve výrobě; Simulace výrobních procesů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)