česky  čs
english  en
Projekt III – Projekt systému podnikového řízení (2382981)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:PRO3Schválen:21.04.2020
Platí do: ??Rozsah:13P+52C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Posláním předmětu je propojovat znalosti z dílčích předmětů představujících jednotlivé aspekty podnikového řízení v jeden logický celek. Hlavním úkolem studentských týmů je vybudovat projekt uceleného systému podnikového řízení modelového průmyslového nebo inženýrského podniku, v němž budou zajištěny integrační vazby jak mezi jednotlivými úrovněmi řízení (strategická, taktická, operativní), tak mezi jednotlivými funkčními oblastmi – strategickým managementem, marketingem, výrobním managementem, finančním řízením, nákladovým a investičním cotrollingem. Kromě důrazu na pochopení těchto integračních vazeb při řešení zcela konkrétního projektu se kurz zaměřuje na budování klíčových manažerských dovedností: projektového řízení a vedení projektového týmu, plánování, rozdělování a kontrolu úkolů v týmu, prezentaci a obhajobu zvoleného řešení v diskusi. Studenti klíčové pasáže projektu řeší s využitím rozsáhlých a propojených modelů v MS Excel, které slouží jako zdroj informací pro tvorbu manažerských rozhodnutí a doporučení.
Vyučující
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Osnova cvičení
Projekt je řešen v postupových milnících, do kterých jsou sdruženy jednotlivé tematické úkoly:
1. "Milník 1 (1. – 3. týden):
- Popis produktů, podnikových procesů, výchozí organizační struktura, SWOT matice
- Analýza marketingového makro a mikro prostředí podniku (PESTLE, Porterova analýza pěti sil), analýza zákazníků, konkurence, dodavatelů, nastavení nástrojů marketingového mixu
2. "Milník 2 (4. – 6. týden):
- Sestavení provozního rozpočtu jednotlivých středisek a agregovaného celopodnikového rozpočtu
- Návrh kalkulačního vzorce pro definované produkty, sestavení nakladově-výnosové bilance formou variabilní kalkulace
3. "Milník 3 (7. – 9. týden):
- Vytvoření ročního podnikového plánu v měsíčním členění, simulace různých scénářů vývoje v excelovském modelu
4. "Milník 4 (10. – 12. týden):
- Aktualizovaná SWOT analýza, identifikace možných rozvojových strategií
- Charakteristika investičních rozvojových projektů
- Technicko-ekonomické vyhodnocení projektů, analýza rizik
5. "Finální obhajoba a evaluace projektů (13. týden)
- Souhrnná prezentace projektů, identifikace klíčových integračních vazeb v projektech
- Celkové vyhodnocení projektů
Literatura
Studijní materiály umístěné na e-learningovém portálu kurzu.
ZRALÝ, M. a kol. Management a ekonomika podniku: souhrnná úloha. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 2010. 95 s. ISBN 978-80-01-04637-1.
COKINS, G. Performance management: integrating strategy execution, methodologies, risk, and analytics. Hoboken, N.J.: Wiley, c2009. Wiley and SAS business series. ISBN 978-0-470-44998-1.
ZRALÝ, M. Řízení nákladů: sbírka úloh. Vyd. 1. Praha: ČVUT v Praze, 2009. 143 s. ISBN 978-80-01-04247-2.
Balanced scorecard v praxi. Praha: Profess Consulting, 2004,1.dotisk. ISBN 80-7259-033-2.
Požadavky
Strategický management a marketing, Nákladový a finanční controlling
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)