česky  čs
english  en
Právo v podnikání (2383109)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:PPApproved:21.04.2020
Valid until: ??Range:26P+13C
Semestr:Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět seznamuje studenty s legislativním rámcem podnikatelské činnosti, ve které budou absolventi ve své budoucí praxi převážně působit, ať již jako podnikající osoby, případně osoby v závislé činnosti. Předmět se proto zaměřuje nejen na obecné otázky právního režimu podnikání dle občanského zákoníku a některých zvláštních zákonů, ale je potřebné zvládnout též podstatu dalších právních institutů, které s podnikáním souvisejí a jsou zejména předpokladem úspěšného a správného výkonu této činnosti.
Structure
1. Pojem a právní úprava podnikatelské činnosti v ČR a EU.
2. Podnikatelé a jejich členění.
3. Obchodní firma. Právní jednání podnikatelů.
4. Základy živnostenského práva.
5. Obchodní rejstřík.
6. Obchodní korporace I.
7. Obchodní korporace II.
8. Přeměny obchodních společností
9. Závazkové vztahy.
10. Odpovědnost ze závazkových vztahů.
11. Pracovněprávní vztahy při podnikání.
12. Vybrané otázky cenných papírů.
13. Insolvence podnikatelů.
Structure of tutorial
1. Zastoupení při podnikání
2. Zahájení podnikání
3. Korporátní změny
4. Nejčastější smluvní typy v podnikání
5. Nejčastější smluvní typy v podnikání
6. Typy smluv v pracovněprávních vztazích
7. Základní orientace při vymáhání nároků
Literarture
Černá Stanislava, Štenglová Ivana, Pelikánová Irena. Právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015
Černá Stanislava, Štenglová Ivana, Pelikánová Irena, Dědič Jan a kolektiv. Obchodní právo - podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Wolters Kluwer, 2016
Štenglová Ivana, Dědič Jan, Tomsa Milan a kolektiv. Základy obchodního práva - 2. aktualizované a rozšířené vydání. Nakladatelství Leges, 2019
Bělina, Pichrt a kol .Pracovní právo, 7. vydání. C.H.Beck, 2017
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)