česky  čs
english  en
Technologie I. (K331068)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:09.03.2011
Platí do: ??Rozsah:16B
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Slévárenské vlastnosti slitin. Tavení. Očkování. Modifikace. Lití. Tuhnutí odlitků. Výroba forem a jader. Tepelné zpracování odlitků. Plastická deformace. Rozdělení tvářecích pochodů. Polotovary: ohřev, dělení. Tváření za tepla a za studena. Tvářecí stroje. Svarové spoje. Svařitelnost. Základní způsoby svařování. Zkoušky svarů. Tepelné dělení. Pájení. Povrchové úpravy.
Vyučující
Ing. Bohumír Bednář CSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Bohumír Bednář CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
- Hlavní výhody a nedostatky odlitků
- Tavitelnost, tekutost a zabíhavost slévárenských slitin
- Interakce tekutých kovů s formou a plyny
- Objemové změny při chladnutí a tuhnutí ocelí a litin
- Vznik sraženin - konstrukce nálitků
- Vznik pnutí, deformací a poruch souvislosti
- Vznik trhlin, prasklin a odmíšenin
- Rozdělení litin, CE, Sc,strukturní diagramy, faktory ovlivňující strukturu
- Tavení litin v kuplovně a v elektrických pecích, vsázka, metalurgie
- Očkování litin, kontrola natavené litiny
- Výroba temperované litiny, žíhací diagramy, vlastnosti
- Výroba litiny s kuličkovým grafitem
- Výroba speciálních litin (s červíkovým grafitem, tvrzení), použití
- Tavení oceli a odlitky v el. obloukové peci
- Porovnání slévárenských vlastností ocelí a litin
- Oblasti použití slévárenských slitin neželezných kovů. Tavení slitin Al
- Základní typy slévárenských modelů a forem.
- Způsoby výroby forem a jader - bezrámové, impulsní a vkuové fomování.
- Speciální postupy výroby forem a jader - metody horkého a studeného jaderníku, metoda CO2
- Odstředivé, kokilové, tlakové, plynulé a vakuové lití
- Zásady konstrukce odlitků s ohledem na hospodárnost a potlačení vad
- Plastická deformace kovů - stupeň a rychlost deformace, přetvárná pevnost, přetvárný odpor
- Vliv teploy na tvařitelnost a vlastnosti kovů - zpevňování, rekrystalizace, tvářecí teploty
- Dělení a ohřev materiálu pro tváření, tvářecí teploty ocelí, chemické jevy při ohřevu
- Pěchování a volné kování - polotovary, dosažitelné deformace, základní operace
- Zápustkové kování - konstrukce zápustek, volba polotovarů, funkce výronku
- Protlačování - způsoby, používané materiály, technologické faktory
- Stříhání ohýbání a rovnání - základní operace, polotovary, konstrukce nástrojů
- Tažení - základní postupy, polotovary, konstrukce nástrojů, význam součinitele tažení
- Výhody a nedostatky svařování
- Základní pojmy u tavného svařování, názvy svarů, druhy svarových spojůí
- Technologičnost svařovaných konstrukcí, faktory ovlivňující jakost a pracnost výroby
- Metalurgie svařování, faktory ovlivňující srukturu a vlastnosti svarového spoje
- Prostředí při tavném svařování, vliv strusky a atmosféry
- Svařitelnost ocelí, vliv složení, svařitelnost litin a neželezných kovů
- Plamenové svařování - princip, druhy plamenů, technika svařování
- Obloukové svařování - obalenou elektrodou, pod tavidlem a v ochranných atmosférách
- Odporové svařování - princip, rozdělení a popis jednotlivých způsobů
- Pájení - rozdělení pájení, fyzikální podstata a metalurgické reakce
- Řezání kyslíkem a ostatní způsoby tepelného dělení materiálů
- Ověřování jakosti svarových spojů - účel, základní rozdělen, charakteristika jednotlivých metod
- Způsoby předúprav povrch před povrchovými úpravami
- Kovové povlaky -způsoby, zhotovení
- Nekovové anorganické a organické povlaky

Osnova cvičení
Návrh vhodného materiálu a výrobního postupu pro vybraný odlitek, výkovek, výlisek nebo svařenec.
Literatura
Novotný, J. a kol.: Technologie I.
Šanovec, J. a kol.: Technologie I. - návody ke cvičení
Zeman, K.: Základy technologie I.
Herman, A.: Technologie I. - soubor otázek
Požadavky
Základy technologie I
Klíčová slova
strojírenská technologie tváření slévání svařování povrchové úpravy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)