česky  čs
english  en
Teoretický základ výrobních technologií – slévání, tváření, svařování a povrchových úprav (W33TZ001)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:05.03.2024
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teoretický základ výrobních technologií z oblastí: slévání, tváření, svařování, povrchových úprav, obrábění.

· Termodynamické základy tavícího procesu, fyzikálně chemické jevy působící při procesu slévání v soustavě forma-kov

· Kinetika krystalizace a tuhnutí slévárenských slitin

· Hydrodynamika proudění tekutého kovu ve formě, teoretické základy konstrukce vtokových soustav

· Princip deformace v materiálu, základní mechanismy deformace. Tenzory napětí, deformace a jejich využití pro tvářecí procesy.

· Tvářitelnost, faktory ovlivňující tvářitelnost, způsoby ověřování tvářitelnosti. Podmínky plasticity, modely a mechanismy zpevnění materiálu při tváření.

· Základní princip numerických simulací ve tváření, faktory ovlivňující tvářitelnost ve vztahu k numerickým simulacím. Moderní metody měření zásoby plasticity materiálu.

· Teorie elektrického oblouku, termodynamické děje, základy procesu disociace, ionizace. Termální vlastnosti plynů, ionizační potenciál. využití různých druhů elektrického proudu pro svařovací proces, rovnice vedení tepla a tepelná bilance. Způsoby regulace svařovacích parametrů, statické a dynamické charakteristiky svařovacích zdrojů.

· Teorie vzniku Joulova odporového tepla využitelného pro svařovací proces, dynamický elektrický odpor a veličiny, které ho ovlivňují.

· Vznik laserového záření a jeho využití pro technické aplikace, vznik a kritéria plazmatu, přehled typů plazmatu. Interakce plazmatu s pevnou fází. Plazma pro svařování, navařování a dělení. Způsoby přenosu plazmového oblouku a možné využití v technické praxi.

· Struktury povrchu, chemické vlastnosti povrchu, interakce kovů s plyny, adsorpce a chemisorpce. Fyzikální vlastnosti povrchu kovů, optické a elektrické vlastnosti. zvláštnosti povrchových a tenkých vrstev.

· Interakce vnějšího prostředí s povrchem, základy koroze, formy koroze a degradační korozní mechanismy

· Vytváření povrchů, základní mechanické, chemické a fyzikální aspekty procesů. Základní rozdělení dle vlastností a aplikací. Progresivní metody povrchových analýz

· Viskoelastické vlastnosti plastů a jejich vliv na zpracovatelské technologie termoplastů a reaktoplastů, teorie zpracování kompozitních materiálů
Osnova
Literatura
· FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05881-7

· WALIA, R. S, M. QASIM, S. H., PANDEY, A. TYAGI. Surface Engineering: Methods and Applications. CRC Press, 2022. ISBN: 2022026128,2022026129

· DAVIM, J. P. Surface Integrity in Machining. Springer-Verlag London Limited, 2010. ISBN 978-1-84882-873-5.
- ROCCA, M., T. RAHMAN, L. VATTUONE. Springer Handbook of Surface Science. Springer Nature Switzerland AG. 2021. ISBN: 3030469042

· SEMIATIN, S. L. ASM Handbook, Volume 14A: Metalworking: Bulk Forming. Ohio: ASM International, 2005. ISBN 0-87170-708-X.

· SEMIATIN, S. L. ASM Handbook, Volume 14B: Metalworking: Sheet Forming. Ohio: ASM International, 2005. ISBN 0-87170-710-1.

· HOSFORD, William F. a CADDELL, Robert M. Metal forming: mechanics and metallurgy. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-1-107-00452-8.

· MARCINIAK, Z.; DUNCAN, J.L a HU, S.J. Mechanics of sheet metal forming. Oxford: Butterwort-Heinemann, 2002. ISBN 0-7506-5300-0.

· SŁUŻALEC, A.: Theory of Thermomechanical Processes in Welding, Springer Dordrecht, 2005, ISBN: 978-90-481-6762-3
· OLSON, D.L.: Welding Theory and Practice, North Holland, 2012, 978-0444567338
· CAMPBELL, John, 2015. Complete Casting Handbook [online]. 2nd ed. Butterworth-Heinemann [cit. 2023-11-20]. ISBN 978-0-444-63509-9. DOI:10.1016/C2014-0-01548-1
· edricksson, H. Materials Processing during Casting, London, UK, Wiley, 2006, ISBN 0-470-01514-
· STEFANESCU, Doru. Science and Engineering of Casting Solidification, Second Edition. Second Edition. Springer, 2009. ISBN 978-0-387-74612-8.
· odkaz: Moodle ČVUT https://moodle-vyuka.cvut.cz
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)